Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
- Căn cứ Bộ Luật dân sự.
- Căn cứ Quyết định số 61/CP ngày 05-07-1994 của Chính phủ.
- Căn cứ Quyết định số ............/QĐ - UB ngày........tháng.........năm............ của
UBND....................................................
- Hôm nay ngày......................Tại
............................................................
Chúng tôi gồm:
- Đại diện bên bán là Ông (Bà) :
................................................................................................................................................
Chức vụ:
................................................................................................................................................
Cơ quan:................................................Địa chỉ:
..............................................................................
- Bên mua là Ông (Bà):
................................................................................................................................................
Đơn vị công tác:
................................................................................................................................................
CMND số:...........................cấp ngày.....................tại
............................................................
Nơi thường trú:
................................................................................................................................................
Hai bên nhất trí ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:
Điều 1: Bên mua đồng ý mua nhà số.......................................................................
(ghi rõ địa chỉ) với những đặc điểm sau:
- Loại nhà (nhà phố, nhà ở chung, nhà tầng) :...........................................................
- Cấp, hạng nhà:.........................................................................................................
- Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở:.........................................................................
- Diện tích sử dụng:................m2 (diện tích ở............m2, diện tích phụ.............m2).
- Diện tích đất ở:..........................
Điều 2: Giá bán nhà ở và phương thức trả tiền mua nhà:
1. Giá bán nhà ở:
a/ Giá bán nhà ở :...................................................................đ
(ghi bằng chữ)..........................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
- Căn cứ Bộ Luật dân sự.
- Căn cứ Quyết định số 61/CP ngày 05-07-1994 của Chính phủ.
- Căn cứ Quyết định số ............/QĐ - UB ngày........tháng.........năm............ của
UBND....................................................
- Hôm nay ngày......................Tại
............................................................
Chúng tôi gồm:
- Đại diện bên bán là Ông (Bà) :
................................................................................................................................................
Chức vụ:
................................................................................................................................................
Cơ quan:................................................Địa chỉ:
..............................................................................
- Bên mua là Ông (Bà):
................................................................................................................................................
Đơn vị công tác:
................................................................................................................................................
CMND số:...........................cấp ngày.....................tại
............................................................
Nơi thường trú:
................................................................................................................................................
Hai bên nhất trí ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:
Điều 1: Bên mua đồng ý mua nhà số.......................................................................
(ghi rõ địa chỉ) với những đặc điểm sau:
- Loại nhà (nhà phố, nhà ở chung, nhà tầng) :...........................................................
- Cấp, hạng nhà:.........................................................................................................
- Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở:.........................................................................
- Diện tích sử dụng:................m
2
(diện tích ở............m
2
, diện tích phụ.............m
2
).
- Diện tích đất ở:..........................
Điều 2: Giá bán nhà ở và phương thức trả tiền mua nhà:
1. Giá bán nhà ở:
a/ Giá bán nhà ở :...................................................................đ
(ghi bằng chữ)........................................................................
Trong đó: giá nhà ở :.................................đ, giá đất ở :.....................................đ
b/ Tỷ lệ số tiền đã góp khi xây dựng (nếu có) :
................................................................................................................................................
Số tiền mua nhà còn lại :
................................................................................................................................................
Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước - Trang 2
Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 9 10 182