Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............., ngày..........tháng...........năm..........

HỢP ĐỒNG MUA BÁN1 NHÀ Ở XÃ HỘI
Số......../HĐ
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm
2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai;
Căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển
và quản lý nhà ở xã hội;
Căn cứ Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng;
Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện
một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Căn cứ đơn đề nghị mua nhà ở xã hội của ông (bà)……..đề ngày ……tháng ……..…năm ……
Căn cứ2.............................................................................................................................................,
Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán):
Công ty hoặc chủ hộ đầu tư 3:..........................................................................................................
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số…. hoặc mã số doanh
nghiệp số..........................................................................................................................................
Đại diện bởi Ông (Bà):.....................................................................................................................
Chức vụ:...........................................................................................................................................
Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số……................(nếu có).
Số CMND (hộ chiếu): ..........................cấp ngày:...../...../......., tại..................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Điện thoại Công ty:....................................................Fax:..............................................................
Số tài khoản: ..........................................................tại Ngân hàng:...................................
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............., ngày..........tháng...........năm..........
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
1
NHÀ HỘI
Số......../HĐ
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005 Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm
2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà Điều 121 của Luật Đất đai;
Căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển
quản nhà hội;
Căn c Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng;
Căn cứ Thông số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện
một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
về phát triển quản nhà hội;
Căn cứ đơn đề nghị mua nhà hội của ông (bà)……..đề ngày ……tháng ……..…năm ……
Căn cứ
2
.............................................................................................................................................,
Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN BÁN NHÀ (sau đây gọi tắt Bên bán):
Công ty hoặc chủ hộ đầu
3
:..........................................................................................................
Giấy chứng nhận đầu (hoặc giấy chứng nhận đăng kinh doanh) số…. hoặc mã số doanh
nghiệp số..........................................................................................................................................
Đại diện bởi Ông (Bà):.....................................................................................................................
Chức vụ:...........................................................................................................................................
Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số……................(nếu có).
Số CMND (hộ chiếu): ..........................cấp ngày:...../...../......., tại..................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Điện thoại Công ty:....................................................Fax:..............................................................
Số tài khoản: ..........................................................tại Ngân hàng:..................................................
1
Đối với n hội là nhà chung
2
Các căn c kc liên quan đến việc mua n
3
. Ghi tên Công ty hoặc chủ hộ đầu xây dựng bán n hội.
Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội.pdf 9 10 750