Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán quốc tế

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hợp đồng mua bán quốc tế
I. Khái quát về hợp đồng mua bán quốc tế
1. Khái niệm
Hợp đồng mua bán quốc tế còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu hoặc hợp
đồng mua bán ngoại thương là sự thoả thuận giữa các đương sự có trụ sở
kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó một bên gọi là bên xuất khẩu
(Bên bán) có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của một bên khác gọi là
bên nhập khẩu (Bên mua) một tài sản nhất định, gọi là hàng hoá; bên
mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng.
Ðịnh nghĩa trên đây nêu rõ:
Bản chất của hợp đồng này là sự thoả thuận của các bên ký kết (các bên
đương sự).
Chủ thể của hợp đồng là Bên bán (bên xuất khẩu) và bên mua (bên
nhập khẩu). Họ có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau. Bên bán
giao một giá trị nhất định, và để đổi lại, bên mua phải trả một đối giá
(Counter value) cân xứng với giá trị đã được giao (Contract with
consideration).
Ðối tượng của hợp đồng này là tài sản; do được đem ra mua bán tài sản
này biến thành hàng hoá. Hàng hoá này có thể là hàng đặc tính
(Specific goods) và cũng có thể là hàng đồng loại (Generic goods).
khách thể của hợp đồng này là sự di chuyển quyền sở hữu hàng hoá
(chuyển chủ hàng hoá). Ðây là sự khác biệt so với hợp đồng thuê mướn
(vì hợp đồng thêu mướn không tạo ra sự chuyển chủ), so với hợp đồng
tặng biếu (vì hợp đồng tặng biếu không có sự cân xứng giữa nghĩa vụ và
quyền lợi).
2. Ðiều kiện hiệu lực của hợp đồng mua bán quốc tế .
Theo điều 81 của Bộ luật Thương mại Việt Nam. Hợp đồng mua bán quốc
tế có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
(a) Chủ thể của hợp đồng là bên mua và bên bán phải có đủ tư cách pháp

lý.
(b) Hàng hoá theo hợp đồng là hàng hoá được phép mua bán theo quy
định của pháp luật.
(c) Hợp đồng mua bán quốc tế phải có các nội dung chủ yếu mà luật pháp
đã quy định.
(d) Hình thức của hợp đồng phải là văn bản.
Dưới đây chúng ta phân tích bốn (04) điều kiện nói trên.
Về điều kiện (a) : Chủ thể của hợp đồng mua bán quốc tế. Về phía Việt
Nam, theo nghị định 57/1998/NÐ - CP ngày 31/7/1998, phải là doanh
nghiệp đã có đăng ký kinh doanh (theo thủ tục thành lập doanh nghiệp)
và đã đăng ký mã số kinh doanh XNK tại cục hải Quan tỉnh, thành phố.
Doanh nghiệp không được phép xuất nhập khẩu những mặt hàng cấm
xuất nhập khẩu. Ðối với mặt hàng được phép NK, XK có điều kiện, họ phải
xin được hạn ngạch (trường hợp hàng thuộc nhà nước quản lý bằng hạn
ngạch) hoặc được giâý phép (trường hợp hàng thuộc diện nhà nước quản
lý bằng giấy phép kinh doanh XNK).
Về điều kiện (b) đối tượng hợp đồng phải là hàng được...
Hợp đồng mua bán quốc tế
I. Khái quát về hợp đồng mua bán quốc tế
1. Khái niệm
Hợp đồng mua bán quốc tế còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu hoặc hợp
đồng mua bán ngoại thương là sự thoả thuận giữa các đương sự có trụ sở
kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó một bên gọi là bên xuất khẩu
(Bên bán) có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của một bên khác gọi là
bên nhập khẩu (Bên mua) một tài sản nhất định, gọi là hàng hoá; bên
mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng.
Ðịnh nghĩa trên đây nêu rõ:
Bản chất của hợp đồng này là sự thoả thuận của các bên ký kết (các bên
đương sự).
Chủ thể của hợp đồng là Bên bán (bên xuất khẩu) và bên mua (bên
nhập khẩu). Họ có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau. Bên bán
giao một giá trị nhất định, và để đổi lại, bên mua phải trả một đối giá
(Counter value) cân xứng với giá trị đã được giao (Contract with
consideration).
Ðối tượng của hợp đồng này là tài sản; do được đem ra mua bán tài sản
này biến thành hàng hoá. Hàng hoá này có thể là hàng đặc tính
(Specific goods) và cũng có thể là hàng đồng loại (Generic goods).
khách thể của hợp đồng này là sự di chuyển quyền sở hữu hàng hoá
(chuyển chủ hàng hoá). Ðây là sự khác biệt so với hợp đồng thuê mướn
(vì hợp đồng thêu mướn không tạo ra sự chuyển chủ), so với hợp đồng
tặng biếu (vì hợp đồng tặng biếu không có sự cân xứng giữa nghĩa vụ và
quyền lợi).
2. Ðiều kiện hiệu lực của hợp đồng mua bán quốc tế .
Theo điều 81 của Bộ luật Thương mại Việt Nam. Hợp đồng mua bán quốc
tế có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
(a) Chủ thể của hợp đồng là bên mua và bên bán phải có đủ tư cách pháp
Hợp đồng mua bán quốc tế - Trang 2
Hợp đồng mua bán quốc tế - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng mua bán quốc tế 9 10 853