Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán rượu

Được đăng lên bởi Tý Cúc Minh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Hợp đồng số: …………… /2012/HĐMB
-

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;

-

Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-

Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).

Hôm nay ngày........tháng........năm........
Tại địa điểm:..............................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên A
-

Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................................

-

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................................

-

Điện thoại:...................................................................Fax: ............................................................

-

Tài khoản số: ...................................................................................................................................

-

Mở tại ngân hàng: ...........................................................................................................................

-

Đại diện là: ......................................................................................................................................

-

Chức vụ: ..........................................................................................................................................

-

Giấy ủy quyền (nếu thay người đại diện theo pháp luật ký) số:.................. ngày......tháng....năm....

do.................................................. chức vụ...........................ký.
Bên B
-

Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................................

-

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................................

-

Điện thoại: ..................................................................Fax: ............................................................

-

Tài khoản số: ...................................................................................................................................

-

Mở tại ngân hàng: .......................................................................................................
1
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------------
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Hợp đồng số: …………… /2012/HĐMB
- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;
- Luật Thương mại năm 2005 các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).
Hôm nay ngày........tháng........năm........
Tại địa điểm:..............................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên A
- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................................
- Điện thoại:...................................................................Fax: ............................................................
- Tài khoản số: ...................................................................................................................................
- Mở tại ngân hàng: ...........................................................................................................................
- Đại diện là: ......................................................................................................................................
- Chức vụ: ..........................................................................................................................................
- Giấy ủy quyền (nếu thay người đại diện theo pháp luật ký) số:..................ngày......tháng....năm....
do..................................................chức vụ...........................ký.
Bên B
- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................................
- Điện thoại: ..................................................................Fax: ............................................................
- Tài khoản số: ...................................................................................................................................
- Mở tại ngân hàng: ...........................................................................................................................
- Đại diện là: ......................................................................................................................................
- Chức vụ: ..........................................................................................................................................
- Giấy ủy quyền (nếu thay người đại diện theo pháp luật ký) số:..................ngày......tháng....năm....
do..................................................chức vụ...........................ký.
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Hợp đồng mua bán rượu - Trang 2
Hợp đồng mua bán rượu - Người đăng: Tý Cúc Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng mua bán rượu 9 10 814