Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán và chuyển quyển sử dụng đất ở

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG
MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở
Số hợp đồng 2:..............

1

Căn hộ số :....................... đường :.........................................................
phường (xã, thị trấn)...........................quận (huyện).............................
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;
- Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua
bán và kinh doanh nhà ở;
- Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ- CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính
phủ về thu tiền sử dụng đất;
- Căn cứ Quyết định số ___/____ ngày.....tháng ......năm...... của Ủy ban nhân
dân………..………… về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử
dụng đất ở đối với nhà số..…………………………....... đường................................
phường..………………....... quận....................

Hôm nay, ngày......tháng.......năm.....………………….
Tại Công ty………………………............................, chúng tôi gồm :
BÊN BÁN NHÀ :
Tên đơn vị bán nhà : Công ty .............................................. 3
Địa chỉ giao dịch........................................
Do Ông/Bà :….........................…………………………………….
Chức vụ : ..........................................................................................
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
2 Số hợp đồng do bên bán nhà ghi
3 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy
theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó
1

Điện thoại số...........................Số Fax...........................................
Là đại diện chủ sở hữu căn hộ số : ........ đường...................................
phường (xã, thị trấn) :.........................quận (huyện) :.......................
BÊN MUA NHÀ :
Ông :................................................................................................
Chứng minh nhân dân số.......................do :......................................
cấp ngày :.................tháng…………………….năm..................................
Địa
chỉ
thường
trú
:............................đường
...................................................................................................................
phường
(xã,
thị
trấn)
:.....................quận
(huyện)
:
...................................................................................................................
Và Bà :...................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG
MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở
1
Số hợp đồng
2
:..............
Căn hộ số :....................... đường :.........................................................
phường (xã, thị trấn)...........................quận (huyện).............................
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;
- Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua
bán và kinh doanh nhà ở;
- Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ- CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính
phủ về thu tiền sử dụng đất;
- Căn cứ Quyết định số ___/____ ngày.....tháng ......năm...... của Ủy ban nhân
dân………..………… về bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước chuyển quyền sử
dụng đất đối với nhà số..…………………………....... đường................................
phường..………………....... quận....................
Hôm nay,
ngày......tháng.......năm.....………………….
Tại Công ty………………………............................, chúng tôi gồm :
BÊN BÁN NHÀ :
Tên đơn vị bán nhà : Công ty ..............................................
3
Địa chỉ giao dịch........................................
Do Ông/Bà :….........................…………………………………….
Chức vụ : ..........................................................................................
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
2
Số hợp đồng do bên bán nhà ghi
3
Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy
theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó
Hợp đồng mua bán và chuyển quyển sử dụng đất ở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng mua bán và chuyển quyển sử dụng đất ở - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hợp đồng mua bán và chuyển quyển sử dụng đất ở 9 10 607