Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ

Được đăng lên bởi Nguyen Phuong Lam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ
Hôm nay ngày 27 tháng 05 năm 2015, tại văn phòng công ty Remak chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN: (gọi tắt là Bên A):
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Remak
Địa chỉ: Lô X4 tổ 14 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.22427731
Mã số thuế: 0105817310
Đại diện là: ông Nguyễn Văn Thạnh
Chức vụ: Giám đốc
BÊN MUA: (gọi tắt là Bên B):
Ông(bà): Nguyễn Trọng Lưu
Địa chỉ: Tổ 9 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà nội
Sinh ngày 10/05/1964; CMND số 013545340 do Công an thành phố Hà n ội c ấp ngày 19/05/2012
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản h ợp đ ồng này đ ể th ực hi ện vi ệc mua bán ôtô, v ới
những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:
Điều 1: Nội dung Hợp đồng
Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý bán đứt cho Bên B chiếc xe ôtô tải cũ:
Nhãn hiệu: Kia K3000S;
Màu sơn: Xanh
Số máy: JT-641789
Số khung: RNHKCB27TDC908557
Biển số: 29C-252.82
Loại xe: Ô tô tải có mui
Số chỗ ngồi: 03
Đăng ký lần đầu ngày 17/06/2013 do CAHN cấp, đ ứng tên ch ủ xe là Công ty CP Xây d ựng và N ội
thất Remak.
Giá mua bán xe ôtô hai bên tự thoả thuận là: 150.000.000đ (bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu
đồng) đã bao gồm thuế VAT).
Điều 2: Trách nhiệm của bên A
Bên A cam kết: Khi đem bán chiếc xe ôtô trên, Bên A không cấm cố, không hứa bán, không đem cho,
không chuyển nhượng, hoặc có bất kỳ thoả thuận nào khác về vi ệc mua bán chi ếc xe này, đ ồng
thời đã thông báo cho Bên B biết về tình trạng kỹ thu ật của chi ếc xe nói trên. N ếu sai Bên A xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả trước pháp luật, kể cả việc thoả thuận giá mua bán.
Điều 3. Trách nhiệm của bên B
Bên B cam kết: Đã xem xét, biết rõ tình trạng kỹ thuật c ủa xe, hoàn toàn đ ồng ý mua chi ếc xe ôtô
nói trên như hiện trạng và đã nhận đủ bản chính gi ấy đăng ký xe ôtô, các gi ấy t ờ kèm theo xe cùng
chiếc xe ôtô nói trên. Đồng thời Bên B cam đoan chấp hành nghiêm ch ỉnh các quy đ ịnh c ủa pháp
luật về việc đăng ký sang tên theo quy định.
Hai bên, từng người một đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và hoàn toàn
nhất trí với nội dung hợp đồng. Hai bên đã cùng ký tên dưới đây để làm bằng.
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

...
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh Phúc
H P Đ NG MUA BÁN XE ÔTÔ
Hôm nay ngày 27 tháng 05 năm 2015, t i văn phòng công ty Remak chúng tôi g m có:
BÊN BÁN: (g i t t là Bên A):
Tên doanh nghi p: Công ty C ph n Xây d ng và N i th t Remak
Đ a ch : Lô X4 t 14 ph ng C u Di n, qu n Nam T Liêm, Hà N i ườ
Đi n tho i: 04.22427731
Mã s thu : 0105817310 ế
Đ i di n là: ông Nguy n Văn Th nh Ch c v : Giám đ c
BÊN MUA: (g i t t là Bên B):
Ông(bà): Nguy n Tr ng L u ư
Đ a ch : T 9 Th nh Li t, qu n Hoàng Mai, TP Hà n i
Sinh ngày 10/05/1964; CMND s 013545340 do Công an thành ph Hà n i c p ngày 19/05/2012
Chúng tôi t nguy n cùng nhau l p b n h p đ ng này đ th c hi n vi c mua bán ôtô, v i
nh ng đi u kho n đã đ c hai bên bàn b c và tho thu n nh sau: ượ ư
Đi u 1: N i dung H p đ ng
B ng h p đ ng này Bên A đ ng ý bán đ t cho Bên B chi c xe ôtô t i cũ: ế
Nhãn hi u : Kia K3000S;
Màu s nơ : Xanh
S máy : JT-641789
S khung : RNHKCB27TDC908557
Bi n s: 29C-252.82
Lo i xe : Ô tô t i có mui
S ch ng i : 03
Đăng l n đ u ngày 17/06/2013 do CAHN c p, đ ng tên ch xe Công ty CP y d ng N i
th t Remak.
Giá mua bán xe ôtô hai bên t tho thu n là: 150.000.000đ (b ng ch : M t trăm năm m i tri u ươ
đ ng) đã bao g m thu VAT ế ).
Đi u 2 : Trách nhi m c a bên A
Bên A cam k t: Khi đem bán chi c xe ôtô trên, Bên A không c m c , không h a bán, không đem cho,ế ế
không chuy n nh ng, ho c b t kỳ tho thu n o khác v vi c mua bán chi c xe y, đ ng ượ ế
th i đã thông báo cho Bên B bi t v tình tr ng kỹ thu t c a chi c xe nói trên. N u sai Bên A xin ế ế ế
hoàn toàn ch u trách nhi m v m i h u qu tr c pháp lu t, k c vi c tho thu n giá mua bán. ướ ể ả
Đi u 3. Trách nhi m c a bên B
Bên B cam k t: Đã xem xét, bi t tình tr ng kỹ thu t c a xe, hoàn toàn đ ng ý mua chi c xe ôtôế ế ế
nói trên nh hi n tr ng và đã nh n đ b n chính gi y đăng ký xe ôtô, các gi y t m theo xe cùngư
chi c xe ôtô nói trên. Đ ng th i Bên B cam đoan ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a phápế
lu t v vi c đăng ký sang tên theo quy đ nh.
Hai bên, t ng ng i m t đã đ c l i nguyên văn b n h p đ ng này, hi u rõ n i dung và hoàn toàn ườ
nh t trí v i n i dung h p đ ng. Hai bên đã cùng ký tên d i đây đ làm b ng. ướ
Đ I DI N BÊN BÁN Đ I DI N BÊN MUA
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ - Người đăng: Nguyen Phuong Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ 9 10 460