Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua vật tư cát đá

Được đăng lên bởi lyganguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3314 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG TUẤN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Số: _____/HĐNT/2013
- Căn cứ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/06/2005 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam.
- Căn cứ luật thương mại của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
14/06/2005.
- Căn cứ vào khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng của hai bên.
Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2013 chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên mua): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUẤN LỘC
- Địa chỉ
: H4 Tân Cảng, Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại : 08.62585039
Fax: 08.62581346
- Đại diện
: NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Chức vụ: Phó Giám đốc
- Mã số thuế : 0303898093
- Tài khoản : 200014851165595, Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, SGD1.
- Theo giấy ủy quyền số 03/2012/UQ của Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc.
BÊN B (Bên bán): CÔNG TY TNHH TM XD DV VẬN TẢI TRUNG HIẾU
- Địa chỉ
: 204A Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM.
- Điện thoại : 08.6280.8286
Fax: 08.6280.8286
- Đại diện
: LƯƠNG PHƯƠNG HỒNG
Chức vụ: Giám đốc
- Mã số thuế : 0310696940
- Tài khoản : 99760969 Ngân hàng ACB, PGD Cát Lái, Quận 2, TP. HCM.
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:
ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:
- Bên B đồng ý cung cấp: Các loại vật tư cát, đá,… các loại và vận chuyển đất phế thải,.., để phục
vụ thi công công trình của bên A, với nội dung như sau:
* Chủng loại vật tư và đơn giá:
- Chủng loại và khối lượng: Theo yêu cầu và đơn đặt hàng của bên A.
- Đơn giá: Tùy vào từng thời điểm thị trường mà bên B báo giá cho bên A bằng bảng báo giá và có
xác nhận của bên A.
Ghi chú :
- Giá thanh toán được xác định trên cơ sở khối lượng thực tế giao cho bên A tại công trường thông
qua phiếu biên nhận có chữ ký xác nhận của hai bên.
- Trong trường hợp thị trường có sự thay giá cả bên B phải báo trước 10 ngày cho bên A để 2 bên
cùng bàn bạc giải quyết, mọi phát sinh của hợp đồng này được thực hiện bằng phụ lục hợp đồng có
ký kết giữa đại diện 2 bên công ty.
ĐIỀU II: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN

Trang 1/2

- Bên A sẽ lên kế hoạch cụ thể về khối lượng và thời gian nhận hàng gửi cho bên B trước 2 ngày để
bên B có kế hoạch cung cấp cho bên A.
- Địa điểm giao hàng: Theo yêu cầu và đơn đặt hàng của bên A
- Thời gian: (như trên)
- Phương thức giao nhận: Hàng nghiệm thu trên phương tiện của bên B bằng cách đo thể tích thùng
xe. Khi giao nhận vật liệu phải có phiếu xác nhận khối lượng v...



  !
"#$%

 !"#$%&'()(*+,-./0* 1234 5,672865961,6:29;%
2<=
 !"#$%%63>,<?9 1234 5,672865961,6:29;%2<%6@,A#2,-.
B0*=
 !C-DE6F, #, GHC-6# I#(J&K, 12629LM=
Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2013 chúng tôi gồm:
&$'(&)*+,-./
N2 6O B'F,PQ,R69M<PS=*P+=TU66?6PS=
9;%6D?9 V=0*V*WX2YV=0*VB0
?9&9; 012346! CKS6Z9[<\
8(%6#] VWVW
-9E6DF BV*0**W*P,'6-,#G%6$HR6^#9;%2<P_=
6`D,9G.1.A#.a(Q+ 129[<\ @,%.SI#%3'.&),#Gb5 =
&$&(&)56-.7889:;1;<
N2 6O B,#.c6NN6PS63d,S6eP+#$PS==
9;%6D?9 V=0V=VV0X2YV=0V=VV0
?9&9; 44#6! CK9[<\
8(%6#] 0W0WB
-9E6DF WW/0W0W,'6-,TPS_[%b[9P+#$PS==
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:
;=;.;"#.
TMT\f,g #, GH[ "D?9C$%%3 [%P\[Ph [ "D?9C-C$ 6#.i\G%H6]%6F9P==P\iH6K
CK%69 @, @,%jU6 12LMPC4959&#,63(2#
k61,"D?9C$%%3C-\>,9[
61,"D?9C-E69"3l,6`D.M# I#C-\>\m%6-, 12LM=
>,9[n.C-D%o,%6d9\9i<%6N%j3d,<-LMTL[D,9[ 6DLMLp,LF,L[D,9[C- Z
Y[ 6$ 12LM=
Ghi chú :
- Giá thanh toán được xác định trên sở khối lượng thực tế giao cho bên A tại công trường thông
qua phiếu biên nhận có chữ ký xác nhận của hai bên.
- Trong trường hợp thị trường sự thay giá cả bên B phải báo trước 10 ngày cho bên A để 2 bên
cùng bàn bạc giải quyết, mọi phát sinh của hợp đồng này được thực hiện bằng phụ lục hợp đồng
ký kết giữa đại diện 2 bên công ty.
;=;;.2;;'>?';@7>4A;'B9
j2,
Hợp đồng mua vật tư cát đá - Trang 2
Hợp đồng mua vật tư cát đá - Người đăng: lyganguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng mua vật tư cát đá 9 10 645