Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI
Số …../…..
Hôm nay ngày … tháng … năm …
Tại địa điểm:
…………………………………………………………………………….
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên đặt yêu cầu nghiên cứu thiết kế)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan)
…………………………………………………
- Địa chỉ trụ sở chính
…………………………………………………………………
- Điện thoại: ……………………….…………
- Fax: …………………………………….…..
- Tài khoản số: ………………………………
Mở tại ngân hàng
…………………………………………………………………………
- Đại diện là:
………………………………………………………………………..……
Chức vụ:
…………………………………………………………………………………..
- Giấy ủy quyền số ………………………………………………….……..(nếu ký
thay giám đốc).
Viết ngày … tháng … năm ….
Do ……………………………………... chức vụ …………………………………..
…. ký
Bên B (Bên nhận hợp đồng)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan)
…………………………………………………
- Địa chỉ trụ sở chính
…………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………………..………
- Fax: ………………………………………………....

- Tài khoản số: ………………………………………
Mở tại ngân hàng ………………………………….…..
- Đại diện là: ………………………………….….…..
Chức vụ: ………………………………………………..
- Giấy ủy quyền số ………………………………………………….……..(nếu ký
thay giám đốc).
Viết ngày … tháng … năm ….
Do ……………………………….. chức vụ ………………………………….…….
ký
Hai bên thống nhất lập hợp đồng với nội dung như sau:
Điều 1: Nội dung công việc giao dịch
1- Bên A đặt yêu cầu cho bên B nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới có tên là
………………..
2- Các tiêu chuẩn, định mức về chất lượng cần đạt là:
- Quy cách ………………………………………..
- Mẫu mã ………………………………………….
- Công dụng đạt ……………………………….…
- Tiêu thụ năng lượng ……………………………
3- Số lượng sản phẩm mới cần thiết kế ………..
- …………………………………………………….
- ………………………………………………….…
- ………………………………………………..……
4- Bên A có trách nhiệm cung cấp tất cả mọi tài liệu thông tin ban đầu cần thiết
cho việc nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới theo các tiêu chuẩn, định lượng trên
cho bên B sau khi ký hợp đồng.
Điều 2: Về vật tư, nguyên liệu và tiền vốn
1- Bên A phải cung cấp cho bên B những vật tư, nguyên liệu và tiền vốn ban đầu
đủ để bên B nghiên cứu, thiết kế số lượng sản phẩm mới theo tiêu chuẩn và quy
cách đã nêu trên. Cụ thể là:
a- Vật tư loại: …………………………………………………
b- Nguyên liệu loại: ………………………………..………..
c- Tiền vốn tổng cộng ………. (bên A có thể giao tất cả thành tiền để bên B tự lo
vật tư nguyên liệu đúng chất lượng và tiêu chuẩn đã thỏa thuận).
2- Thời gian giao vật tư, nguyên liệu, tiền vốn …………….. (thường là ngay sau
khi ký hợp đồng).
3- Địa điểm giao: ……………………………………………….

4- Bên B có trách nhiệm nhận và bả...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI
Số …../…..
Hôm nay ngày … tháng … năm …
Tại địa điểm:
…………………………………………………………………………….
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên đặt yêu cầu nghiên cứu thiết kế)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan)
…………………………………………………
- Địa chỉ trụ sở chính
…………………………………………………………………
- Điện thoại: ……………………….…………
- Fax: …………………………………….…..
- Tài khoản số: ………………………………
Mở tại ngân hàng
………………………………………………………………………
- Đại diện là:
………………………………………………………………………..……
Chức vụ:
…………………………………………………………………………………..
- Giấy ủy quyền số ………………………………………………….……..(nếu ký
thay giám đốc).
Viết ngày … tháng … năm ….
Do ……………………………………... chức vụ …………………………………..
…. ký
Bên B (Bên nhận hợp đồng)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan)
…………………………………………………
- Địa chỉ trụ sở chính
…………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………………..………
- Fax: ………………………………………………....
Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới - Trang 2
Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới 9 10 470