Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng ngoại thương

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
Số... /HĐKTXK
Hợp đồng này được lập và ký vào ngày...... tháng..... năm ...... giữa:
BÊN MUA:
Trụ sở
Tài khoản số
Tại Ngân hàng
Mã số thuế
Đại diện:

Chức vụ:

BÊN BÁN:
Công ty
Trụ sở
Tài khoản số
Tại Ngân hàng
Mã số thuế
Đại diện:

Chức vụ:

Vì BÊN BÁN trong phạm vi trách nhiệm cung cấp................................ và các dịch
vụ có liên quan.
Vì BÊN MUA muốn mua và BÊN Bán muốn bán những Hàng Cung Cấp và Dịch
Vụ và hai bên muốn định nghĩa những cách thức và điều kiện mua bán của Hàng
Cung Cấp và Dịch Vụ.
Nên sau đây, hai bên, dưới sự đồng ý song phương, cùng thỏa thuận với nhau
những điều khoản sau:
ĐIỀU 1
ĐỊNH NGHĨA

Trong hợp đồng này, các khái niệm dưới đây sẽ được định nghĩa như sau, nếu
không có các quy định khác:
1.1. “Tài Liệu Liên Quan” được hiểu là sách hướng dẫn vận hành và các tài liệu
in khác được liệt kê trong chỉ tiêu kỹ thuật bao gồm sách chỉ dẫn cho người sử
dụng, sách chỉ dẫn lập trình, sách chỉ dẫn sửa đổi, bản vẽ, sơ đồ và bản kê phần
mềm dùng để hỗ trợ hoặc bổ sung cho việc hiểu rõ hoặc ứng dụng phần mềm.

1.2. “ Giá Trị Hợp Đồng” Là tổng giá trị Bên Mua phải trả cho Bên Bán hoàn tất
nghĩa vụ trong hợp đồng của mình một cách đầy đủ và trọn vẹn, nhưng không bao
gồm lãi suất phát sinh do thanh toán chậm (nếu có) và bất cứ hình thức tiền phạt
nào.
1.3. “Bảng Giá” là bảng tổng kết giá và bảng giá chi tiết cho “Hàng cung cấp”
theo hợp đồng và được định nghĩa dưới đây.
1.4. “ Hàng Cung Cấp” bao gồm thiết bị, hàng hóa, vật tư hoặc phụ kiện hay linh
kiện được Bên Bán cung cấp cho Bên Mua hoặc người được ủy quyền của Bên
Mua theo hợp đồng.
1.5. “ Giá hàng Cung Cấp” là tổng giá trị của “ Hàng Cung Cấp” ghi trong hợp
đồng nhưng không bao gồm lãi suất phát sinh do thanh toán chậm (nếu có) và bất
cứ hình thức tiền phạt hay khiếu nại nào.
1.6. “ Last Major Shipment” “ Giao Hàng chủ yếu/chính Cuối Cùng” có nghĩa là
100% thiết bị chủ yếu/chính đã được giao.
.........
ĐIỀU 2
PHẠM VI HỢP ĐỒNG

2.1 Trách nhiệm của Bên Bán
Bên Bán sẽ cung cấp và giao vật tư thiết bị bao gồm:............................như đã liệt
kê ở Danh mục vật tư Hợp Đồng này (Phụ lục....) CIF....................cảng theo
INCOTERMS 2000.
- Tên hàng:
- Nhà sản xuất
- Nhà cung cấp
- Số lượng và số chế tạo hàng hóa
- Chất lượng
- Xuất xứ nguồn gốc
- Đóng gói
- Giá cả
- Mã hiệu
2.2. Trách nhiệm của bên Mua
...........................................
ĐIỀU 3
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Tổng giá trị hợp đồng là:...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
Số... /HĐKTXK
Hợp đồng này được lập và ký vào ngày...... tháng..... năm ...... giữa:
BÊN MUA:
Trụ sở
Tài khoản số
Tại Ngân hàng
Mã số thuế
Đại diện: Chức vụ:
BÊN BÁN:
Công ty
Trụ sở
Tài khoản số
Tại Ngân hàng
Mã số thuế
Đại diện: Chức vụ:
BÊN BÁN trong phạm vi trách nhiệm cung cấp................................ các dịch
vụ có liên quan.
BÊN MUA muốn mua BÊN Bán muốn bán những Hàng Cung Cấp Dịch
Vụ hai bên muốn định nghĩa những cách thức điều kiện mua bán của Hàng
Cung Cấp và Dịch Vụ.
Nên sau đây, hai bên, dưới sự đồng ý song phương, cùng thỏa thuận với nhau
những điều khoản sau:
ĐIỀU 1
ĐỊNH NGHĨA
Trong hợp đồng này, c khái niệm dưới đây sẽ được định nghĩa như sau, nếu
không có các quy định khác:
1.1. Tài Liệu Liên Quan được hiểu sách hướng dẫn vận hành các tài liệu
in khác được liệt trong chỉ tiêu kỹ thuật bao gồm sách chỉ dẫn cho người sử
dụng, sách chỉ dẫn lập trình, sách chỉ dẫn sửa đổi, bản vẽ, đồ bản phần
mềm dùng để hỗ trợ hoặc bổ sung cho việc hiểu rõ hoặc ứng dụng phần mềm.
Hợp đồng ngoại thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng ngoại thương - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hợp đồng ngoại thương 9 10 809