Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng nguyên tắc

Được đăng lên bởi xuanhuy2018
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc

Hîp ®ång nguyªn t¾c
Sè: 05/ 2014 /H§-NT

- C¨n cø luËt th¬ng m¹Þ cña Quèc héi níc CHXHCN ViÖt Nam ®îc quèc héi
th«ng qua ngµy 14/06/2005
- C¨n cø bé luËt d©n sù cña níc Céng Hßa XHCN ViÖt Nam ®îc quèc héi
th«ng qua ngµy 14/06/2005.
- C¨n cø vµo nhu cÇu, vµ kh¶ n¨ng cña 2 bªn.
H«m nay, ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2014. T¹i v¨n phßng c«ng ty TNHH MTV An
Ph¸t HD Chóng t«i gåm:
I.Bªn A: C«ng ty tnhh mtv An Ph¸t HD (Bªn b¸n)
§Þa chØ: Th«n MËu Tµi X· CÈm §iÒn HuyÖn CÈm Giµng TØnh H¶i D¬ng
M· sè thuÕ: 0801 038291
Tµi kho¶n sè: 10201.00018.38835 - t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng NhÞ ChiÓu
§¹i diÖn: Bµ Lª ThÞ ¸i
Chøc vô: Gi¸m ®èc
II.bªn b:C«ng ty cæ phÇn vËt liÖu x©y dùng vÜnh thÞnh phó thä (Bªn mua)
§Þa chØ: Khu 5 X· Thîng N«ng - huyÖn Tam N«ng- tØnh Phó Thä
M· sè thuÕ: 2600 42 45 40
Tµi kho¶n sè: 080 1000 2000 80 t¹i Ng©n hµng Vietcombank- CN ViÖt tr×
§¹i diÖn:TrÇn Ngäc Hng
Chøc vô: Gi¸m ®èc
§iÖn tho¹i : 0986 732 888
Fax: 0210 3792 806
Hai bªn cïng nhau tho¶ thuËn, thèng nhÊt ký Hîp ®ång kinh tÕ n¨m 2014 víi
c¸c néi dung sau:
§iÒu I. Chñng lo¹i, sè lîng Vµ chÊt lîng
1. Lo¹i hµng ho¸: B· xÝt nghiÒn
2. Khèi lîng: Theo yªu cÇu cña bªn mua
3. ChÊt lîng: Theo tho¶ thuËn cña hai bªn
§iÒu II: ®Þa ®iÓm vµ ph¬ng thøc giao hµng
1.Gi¸ c¶ Theo tho¶ thuËn cña hai bªn
2. §Þa ®iÓm giao nhËn: Theo yªu cÇu cña bªn B
3. Ph¬ng thøc giao nhËn hµng: Hµng hãa giao tÝnh theo ph¬ng thøc ®o khèi tÝnh tØ
träng hoÆc qua c©n ®iÖn tö, díi sù gi¸m s¸t cña hai bªn, sè lîng hai bªn thèng
nhÊt thÓ hiÖn trªn biªn b¶n giao nhËn vµ hãa ®¬n GTGT.
§iÒu III: ph¬ng thøc thanh to¸n
- Ph¬ng thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n
- Thêi gian thanh to¸n: Sau khi bªn A xuÊt hµng vµ hãa ®¬n GTGT, phiÕu giao
nhËn hµng cho bªn B, th× bªn B thanh to¸n bªn A tríc khi tµu dêi c¶ng.
§iÒu IV: tr¸ch nhiÖm cña hai bªn
1/ Tr¸ch nhiÖm cña Bªn A(bªn b¸n):
- Cung cÊp ®ñ sè lîng theo yªu cÇu cña bªn B
- Cung cÊp cho bªn B hãa ®¬n b¸n hµng vµ chøng tõ ph¸p lý cã liªn quan ®Õn
l« hµng than
2/ Tr¸ch nhiÖm cña Bªn B( Bªn b¸n):
- Bªn B mua than cña bªn A ®Ó tiªu thô néi ®Þa. NÕu bªn B xuÊt khÈu hoÆc vi
ph¹m ph¸p luËt th× bªn B hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm.

- Cö c¸n bé cïng bªn A gi¸m s¸t, giao nhËn hµng vµ lËp biªn b¶n giao nhËn
thèng nhÊt vÒ khèi lîng, chÊt lîng hµng lµm c¬ së thanh to¸n.
§iÒu V. Cam kÕt chung:
- Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c ®iÒu kho¶n ®· tháa thuËn trong
hîp ®ång. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, trë ng¹i ph¶i gÆp nhau bµn b¹c
v...
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc
Hîp ®ång nguyªn t¾c
Sè: 05/ 2014 /H§-NT
- C¨n luËt th¬ng m¹Þ cña Quèc héi níc CHXHCN ViÖt Nam ®îc quèc héi
th«ng qua ngµy 14/06/2005
- C¨n luËt d©n cña níc Céng Hßa XHCN ViÖt Nam ®îc quèc héi
th«ng qua ngµy 14/06/2005.
- C¨n cø vµo nhu cÇu, vµ kh¶ n¨ng cña 2 bªn.
H«m nay, ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2014. T¹i v¨n phßng c«ng ty TNHH MTV An
Ph¸t HD Chóng t«i gåm:
I.Bªn A: C«ng ty tnhh mtv An Ph¸t HD (Bªn b¸n)
§Þa chØ: Th«n MËu Tµi X· CÈm §iÒn HuyÖn CÈm Giµng TØnh H¶i D¬ng
M· sè thuÕ: 0801 038291
Tµi kho¶n sè: 10201.00018.38835 - t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng NhÞ ChiÓu
§¹i diÖn: Bµ Lª ThÞ ¸i Chøc vô: Gi¸m ®èc
II.bªn b:C«ng ty cæ phÇn vËt liÖu x©y dùng vÜnh thÞnh phó thä (Bªn mua)
§Þa chØ: Khu 5 X· Thîng N«ng - huyÖn Tam N«ng- tØnh Phó Thä
M· sè thuÕ: 2600 42 45 40
Tµi kho¶n sè: 080 1000 2000 80 t¹i Ng©n hµng Vietcombank- CN ViÖt tr×
§¹i diÖn:TrÇn Ngäc Hng Chøc vô: Gi¸m ®èc
§iÖn tho¹i : 0986 732 888 Fax: 0210 3792 806
Hai bªn cïng nhau tho¶ thuËn, thèng nhÊt Hîp ®ång kinh n¨m 2014 víi
c¸c néi dung sau:
§iÒu I. Chñng lo¹i, sè lîng Vµ chÊt lîng
1. Lo¹i hµng ho¸: B· xÝt nghiÒn
2. Khèi lîng: Theo yªu cÇu cña bªn mua
3. ChÊt lîng: Theo tho¶ thuËn cña hai bªn
§iÒu II: ®Þa ®iÓm vµ ph¬ng thøc giao hµng
1.Gi¸ c¶ Theo tho¶ thuËn cña hai bªn
2. §Þa ®iÓm giao nhËn: Theo yªu cÇu cña bªn B
3. Ph¬ng thøc giao nhËn hµng: Hµng hãa giao tÝnh theo ph¬ng thøc ®o khèi tÝnh
träng hoÆc qua c©n ®iÖn tö, díi gi¸m s¸t cña hai bªn, lîng hai bªn thèng
nhÊt thÓ hiÖn trªn biªn b¶n giao nhËn vµ hãa ®¬n GTGT.
§iÒu III: ph¬ng thøc thanh to¸n
- Ph¬ng thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n
- Thêi gian thanh to¸n: Sau khi bªn A xuÊt hµng hãa ®¬n GTGT, phiÕu giao
nhËn hµng cho bªn B, th× bªn B thanh to¸n bªn A tríc khi tµu dêi c¶ng.
§iÒu IV: tr¸ch nhiÖm cña hai bªn
1/ Tr¸ch nhiÖm cña Bªn A(bªn b¸n):
- Cung cÊp ®ñ sè lîng theo yªu cÇu cña bªn B
- Cung cÊp cho bªn B hãa ®¬n b¸n hµng chøng ph¸p liªn quan ®Õn
l« hµng than
2/ Tr¸ch nhiÖm cña Bªn B( Bªn b¸n):
- Bªn B mua than cña bªn A ®Ó tiªu thô néi ®Þa. NÕu bªn B xuÊt khÈu hoÆc vi
ph¹m ph¸p luËt th× bªn B hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm.
Hợp đồng nguyên tắc - Trang 2
Hợp đồng nguyên tắc - Người đăng: xuanhuy2018
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng nguyên tắc 9 10 456