Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng nhân công

Được đăng lên bởi Quang Trung
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C«ng ty cæ phÇn xd&tm
yªn vinh
Sè: ……… /H§L§

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hîp ®ång lao ®éng
Chóng t«i, mét bªn lµ C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i Yªn Vinh
§¹i diÖn ¤ng: Lª Minh ChÝnh
- Chøc vô: Gi¸m ®èc
§Þa chØ: 22/15, ®êng T«n ThÊt Tïng, Tp Vinh, NghÖ An.
§iÖn tho¹i: 0383. 840.005
Vµ mét bªn lµ ¤ng (Bµ): …………………..…………………….
- Quèc tÞch: ViÖt Nam.
Sinh ngµy ……… th¸ng ……… n¨m ……… t¹i ………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………

NghÒ nghiÖp: ………………………………………………………………………………………………………………………
§Þa chØ thêng tró: …………………………………………………………………………………………………………...…
Tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng vµ cam kÕt lµm ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n sau ®©y:
§iÒu 1: Thêi h¹n vµ c«ng viÖc hîp ®ång
Lo¹i hîp ®ång lao ®éng: Ng¾n h¹n
- Tõ ngµy ……… th¸ng ……… n¨m ……… ®Õn ngµy ……… th¸ng ……… n¨m ………
- §Þa ®iÓm lµm viÖc: Gãi thÇu sè 16 kªnh chÝnh ®«ng ®o¹n tõ KM4+672 – K6+200.
H¹ng môc: Kªnh vµ c«ng tr×nh trªn kªnh ®o¹n tõ K5+325 – K5+607 vµ K5+864 – K6+034
Lµm theo sù híng dÉn chØ ®¹o cña c¸n bé kû thuËt C«ng ty, vµ lµm theo nh÷ng viÖc kh¸c
liªn quan ®Õn phÇn nh©n c«ng mµ Gi¸m ®èc C«ng ty giao cho.
§iÒu 2: ChÕ ®é lµm viÖc
- Thêi gian lµm viÖc: 08 giê ®ång hå/01ngµy
- §îc cÊp ph¸t nh÷ng dông cô lµm viÖc gåm: §îc trang bÞ dông cô lµm viÖc theo chøc
danh nghÒ nghiÖp.
§iÒu 3: NghÜa vô vµ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng
1. QuyÒn lîi:
- Ph¬ng tiÖn ®i l¹i, lµm viÖc: C¸ nh©n tù tóc.
- Møc l¬ng chÝnh hoÆc tiÒn c«ng: ……………….……®ång/………………
- H×nh thøc tr¶ l¬ng: Tr¶ l¬ng theo thùc tÕ dùa trªn khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao, Tr¶ l¬ng b»ng tiÒn ViÖt nam vµ tr¶ b»ng tiÒn mÆt.
- Phô cÊp: Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc (nÕu cã).
- §îc tr¶ l¬ng mét lÇn vµo ngµy 05 th¸ng sau.
- TiÒn thëng: §îc hëng tiÒn thëng khi c¸ nh©n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao,
®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.
- ChÕ ®é n©ng l¬ng: Kh«ng
- §îc trang bÞ b¶o hé lao ®éng gåm: §îc trang bÞ b¶o hé lao ®éng b»ng hiÖn vËt theo
chøc danh, nghÒ nghiÖp.
- ChÕ ®é nghØ ng¬i: Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc.
- B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ: Kh«ng
- ChÕ ®é ®µo t¹o: Kh«ng
2. NghÜa vô:

- Hoµn thµnh nh÷ng c«ng viÖc ®· cam kÕt trong hîp ®ång lao ®éng.
- ChÊp hµnh lÖnh ®iÒu ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, néi quy kû luËt lao ®éng, an toµn lao
®éng ...
- Båi thêng vi ph¹m vµ vËt chÊt:
+ Khi lµm h háng, mÊt m¸t c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô, m¸y mãc giao cho c¸ nh©n sö dông
vµ vËn hµnh do lçi cña c¸ nh©n g©y ra th× ph¶i båi hoµn cho C«ng ty vµ chÞu h×nh thøc kû
luËt t¬ng øng.
§iÒu 4...
C«ng ty cæ phÇn xd&tm
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
yªn vinh
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: ……… /H§L§
Hîp ®ång lao ®éng
Chóng t«i, mét bªn lµ C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i Yªn Vinh
§¹i diÖn ¤ng: Lª Minh ChÝnh - Chøc vô: Gi¸m ®èc
§Þa chØ: 22/15, ®êng T«n ThÊt Tïng, Tp Vinh, NghÖ An.
§iÖn tho¹i: 0383. 840.005
Vµ mét bªn lµ ¤ng (Bµ): …………………..……………………. - Quèc tÞch: ViÖt Nam.
Sinh ngµy ……… th¸ng ……… n¨m ……… t¹i ………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………
NghÒ nghiÖp: ………………………………………………………………………………………………………………………
§Þa chØ thêng tró: …………………………………………………………………………………………………………...…
Tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng vµ cam kÕt lµm ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n sau ®©y:
§iÒu 1: Thêi h¹n vµ c«ng viÖc hîp ®ång
Lo¹i hîp ®ång lao ®éng: Ng¾n h¹n
- Tõ ngµy ……… th¸ng ……… n¨m ……… ®Õn ngµy ……… th¸ng ……… n¨m ………
- §Þa ®iÓm lµm viÖc: Gãi thÇu sè 16 kªnh chÝnh ®«ng ®o¹n KM4+672 K6+200.
H¹ng môc: Kªnh vµ c«ng tr×nh trªn kªnh ®o¹n tõ K5+325 – K5+607 vµ K5+864 – K6+034
Lµm theo sù híng dÉn chØ ®¹o cña c¸n bé kû thuËt C«ng ty, vµ lµm theo nh÷ng viÖc kh¸c
liªn quan ®Õn phÇn nh©n c«ng mµ Gi¸m ®èc C«ng ty giao cho.
§iÒu 2: ChÕ ®é lµm viÖc
- Thêi gian lµm viÖc: 08 giê ®ång hå/01ngµy
- §îc cÊp ph¸t nh÷ng dông lµm viÖc gåm: §îc trang dông lµm viÖc theo chøc
danh nghÒ nghiÖp.
§iÒu 3: NghÜa vô vµ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng
1. QuyÒn lîi:
- Ph¬ng tiÖn ®i l¹i, lµm viÖc: C¸ nh©n tù tóc.
- Møc l¬ng chÝnh hoÆc tiÒn c«ng: ……………….……®ång/………………
- H×nh thøc tr¶ l¬ng: Tr l¬ng theo thùc dùa trªn khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao, Tr l-
¬ng b»ng tiÒn ViÖt nam vµ tr¶ b»ng tiÒn mÆt.
- Phô cÊp: Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc (nÕu cã).
- §îc tr¶ l¬ng mét lÇn vµo ngµy 05 th¸ng sau.
- TiÒn thëng: §îc hëng tiÒn thëng khi nh©n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm ®îc giao,
®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.
- ChÕ ®é n©ng l¬ng: Kh«ng
- §îc trang b¶o lao ®éng gåm: §îc trang b¶o lao ®éng ng hiÖn vËt theo
chøc danh, nghÒ nghiÖp.
- ChÕ ®é nghØ ng¬i: Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc.
- B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ: Kh«ng
- ChÕ ®é ®µo t¹o: Kh«ng
2. NghÜa vô:
Hợp đồng nhân công - Trang 2
Hợp đồng nhân công - Người đăng: Quang Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng nhân công 9 10 687