Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng nhân công

Được đăng lên bởi loi10
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 4 lần
C«ng ty TNHH Xd&Tm Th¸I s¬n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè:197 /H§KT
§iÖn Biªn, ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2010
Hîp ®ång giao kho¸n
V/v: Kho¸n gän x©y dùng nhµ lµm viÖc vµ h¹ng môc phô trî NHNo & PTNT
thµnh phè §iÖn Biªn Phñ - tØnh §iÖn Biªn
C¨n cø LuËt d©n sù sè 33/2005/QH/11 ngµy 14/6/2005 cña Quèc héi;
C¨n cø nhu cÇu vµ n¨ng lùc cña hai bªn.
H«m nay, ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2010 t¹i v¨n phßng C«ng ty TNHH X©y dùng
Th¬ng m¹i Th¸i S¬n chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i Th¸i S¬n
¤ng: NguyÔn H÷u Tr×nh - Chøc vô: Phã gi¸m ®èc
§Þa chØ: Sè 01 - Tæ 12 - P.T©n Thanh - TP §iÖn Biªn Phñ
§iÖn tho¹i: 0230 3 286 237 - Fax: 0230 3 832 884
Tµi kho¶n: 8912211000035 t¹i Ng©n hµng NNPTNT T.P §iÖn Biªn Phñ
Bªn B: §¹i diÖn tæ thî
¤ng: Lª V¨n §¹t - Chøc vô: Tæ trëng tæ thî
§Þa chØ: C10 - Sam Møn - huyÖn §iÖn Biªn - tØnh §iÖn Biªn
§iÖn tho¹i: 0915 350 890
CMND: 151313881 Do c«ng an tØnh Th¸i B×nh cÊp.
Hai bªn ®· cïng nhau tho¶ thuËn thèng nhÊt ký kÕt hîp
®ång kinh tÕ víi c¸c ®iÒu kho¶n sau:
§iÒu 1: Néi dung c«ng viÖc hîp ®ång.
- Bªn A nhÊt trÝ thuª bªn B nhÊt trÝ thùc hiÖn thi c«ng h¹ng môc Nhµ c«ng
thuéc C«ng tr×nh Trô lµm viÖc h¹ng môc phô trî Ng©n hµng No&PTNT thµnh p
§iÖn Biªn Phñ víi néi dung nh sau:
STT H¹ng môc §¬n gi¸ Ghi chó
1 Nhµ lµm viÖc 570.000 ®ång/m2
2 PhÇn m¸i =70% ®¬n gi¸ sµn
- §¬n gi¸ trªn bao gåm toµn bé c¸c c«ng viÖc nh©n c«ng ®Ó thi c«ng h¹ng môc.
- §Þa ®iÓm t¹i: Phêng T©n Thanh - thµnh phè §iÖn Biªn Phñ - tØnh §iÖn Biªn.
§iÒu 2: Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn
a) Bªn A
- Bªn A bµn giao mÆt b»ng vµ nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cho bªn B.
- Bªn A cã tr¸ch nhiÖm cö ngêi gi¸m s¸t t¹i c«ng tr×nh ®Ó theo dâi vÒ quy tr×nh kü
thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh.
- Cung cÊp vËt t,t liÖu chÝnh phôc thi c«ng (xi ng, c¸t, ®¸, sái, thÐp) theo
tiÕn ®é, vËn chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh.
- ng th¸ng bªn A m øng tiÒn ¨n cho bªn B víi tiÒn tèi thiÓu lµ: 1000.000
®ång/ngêi/th¸ng (mét triÖu ®ång trªn ngêi trªn th¸ng).
- Trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh nÕu h¹ng môc nµo ph¸t sinh th× bªn A
tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn c«ng t¸c ph¸t sinh ®Ó lµm cho viÖc nghiÖm thu thanh to¸n
vÒ sau.
- Bªn A sÏ ®iÒu chØnh gi¸ cho bªn B nÕu cã biÕn ®éng lín vÒ g c¶ trªn thÞ trêng.
1
Hợp đồng nhân công - Trang 2
Hợp đồng nhân công - Người đăng: loi10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng nhân công 9 10 88