Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH
Số : [SO HD]

Ngày : [NGAY THANG NAM]
Giữa các bên :
Tên cơ quan (doanh nghiệp) : [TEN DOANH NGHIEP]
Tel : [SO DT] Fax : [SO FAX]
Telex: [SO TELEX]
Đại diện bởi ông : [HO VA TEN] Chức vụ : [GIAM DOC HAY TONG GIAM
DOC]
sau đây được gọi là Bên mua.
Tên cơ quan (doanh nghiệp) : [TEN DOANH NGHIEP]
Tel : [SO DT] Fax : [SO FAX]
Telex : [SO TELEX]
Đại diện bởi ông : [HO VA TEN] Chức vụ : [GIAM DOC HAY TONG GIAM
DOC]
Sau đây được gọi là Bên bán.
Hai bên đã nhất trí như sau :
Điều 1 : Đối tượng của hợp đồng
Bên mua đồng ý mua và Bên bán đồng ý bán những trang thiết bị và phụ
tùng dưới đây với giá cả ghi trong Điều này với những điều kiện quy định trong
Điều 2 hay những quy định khác ở những điều khoản khác của hợp đồng này.
SỐ TT

MÔ TẢ CHI TIẾT

SỐ LƯỢNG

GIÁ USD/CIF
HCMC

(Tất cả những quy cách phẩm chất và mô tả chi tiết được ghi trong phụ lục
số 1 đính kèm theo đây như là một phần thiết yếu của hợp đồng này).
- Điều kiện giao hàng CIF [DIA DIEM GIAO HANG] (giá hàng + bảo hiểm +
chi phí vận chuyển) được diễn giải như trong Incoterms ấn bản 1990.
Điều 2 : Trách nhiệm của bên bán
Bên bán được xem như có am hiểu tường tận và có nhiều kinh nghiệm
trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị điện lạnh, cam kết cung cấp.
2.1/ Tất cả trang thiết bị và phụ tùng mới hoàn toàn như được mô tả trong
phụ lục số 1 của hợp đồng này.
2.2/ Tất cả những tài liệu cần thiết như: sơ đồ bản vẽ chi tiết những quy
cách vận hành trong sử dụng dân dụng cũng như trong nhà máy công nghiệp,
những chỉ dẫn lắp đặt và vận hành, hướng dẫn bảo trì… sau đây sẽ được gọi là tài

liệu kỹ thuật, tất cả được viết bằng tiếng Anh, trong đó sử dụng hệ thống đo
lường metric, những tài liệu này để giúp Bên mua có thể thực hiện sử dụng thiết
bị vào sử dụng dân dụng hoặc sử dụng trong nhà máy công nghiệp, lắp đặt và
cung cấp dịch vụ, bảo trì cho thiết bị. Tất cả những tài liệu trên đây đều sẽ thuộc
về sở hữu của bên mua.
2.3/ Những trách nhiệm của bên bán theo điều khoản này vẫn hiệu lực cho
đến hết thời hạn bảo hành.
Điều 3 : Trách nhiệm của bên mua
3.1/ Bên mua sẽ thực hiện việc tháo dỡ và kiểm tra những thiết bị máy
móc do bên bán giao theo hợp đồng này tại địa điểm lắp đặt, với sự có mặt của
đại diện bên mua và/hoặc Vinacontrol, chi nhánh [DIA DIEM GIAO HANG]
3.2/ Bên mua sẽ cung cấp những dụng cụ thông thường và những điều
kiện thuận lợi thỏa đáng để cần thiết cho việc lắp đặt, chạy thử, vận hành thiết bị
máy móc trong hợp đồng này.
3.3/ Việc lắp đăt thiết bị...
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH
Số : [SO HD]
Ngày : [NGAY THANG NAM]
Giữa các bên :
Tên cơ quan (doanh nghiệp) : [TEN DOANH NGHIEP]
Tel : [SO DT] Fax : [SO FAX]
Telex: [SO TELEX]
Đại diện bởi ông : [HO VA TEN] Chức vụ : [GIAM DOC HAY TONG GIAM
DOC]
sau đây được gọi là Bên mua.
Tên cơ quan (doanh nghiệp) : [TEN DOANH NGHIEP]
Tel : [SO DT] Fax : [SO FAX]
Telex : [SO TELEX]
Đại diện bởi ông : [HO VA TEN] Chức vụ : [GIAM DOC HAY TONG GIAM
DOC]
Sau đây được gọi là Bên bán.
Hai bên đã nhất trí như sau :
Điều 1 : Đối tượng của hợp đồng
Bên mua đồng ý mua Bên bán đồng ý bán những trang thiết bị phụ
tùng ới đây với g cả ghi trong Điều này với những điều kiện quy định trong
Điều 2 hay những quy định khác ở những điều khoản khác của hợp đồng này.
SỐ TT MÔ TẢ CHI TIẾT SỐ LƯỢNG GIÁ USD/CIF
HCMC
(Tất cả những quy cách phẩm chất và mô tả chi tiết được ghi trong phụ lục
số 1 đính kèm theo đây như là một phần thiết yếu của hợp đồng này).
- Điều kiện giao hàng CIF [DIA DIEM GIAO HANG] (g hàng + bảo hiểm +
chi phí vận chuyển) được diễn giải như trong Incoterms ấn bản 1990.
Điều 2 : Trách nhiệm của bên bán
Bên bán được xem như am hiểu tường tận nhiều kinh nghiệm
trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị điện lạnh, cam kết cung cấp.
2.1/ Tất cả trang thiết bị phụ tùng mới hoàn toàn như được mô tả trong
phụ lục số 1 của hợp đồng này.
2.2/ Tất cả những tài liệu cần thiết như: đ bản vẽ chi tiết những quy
cách vận hành trong sử dụng dân dụng cũng như trong nhà máy công nghiệp,
những chỉ dẫn lắp đặt và vận hành, hướng dẫn bảo trì… sau đây sẽ được gọi là tài
Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh - Trang 2
Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh 9 10 509