Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN.

Được đăng lên bởi ryn-kul1005
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN
I:Định nghĩa
-Quyền chọn là một hợp đồng cho phép người mua nó có quyền, nhưng không
bắt buộc được mua (call) hay bán (put) một loại công cụ tài chính (cổ phiếu, trái
phiếu, ngoại tệ,…) ở một mức giá vào thời điểm xác định trước.
-Một hợp đồng quyền chọn phải bao gồm các điểm cơ bản sau:
+Loại quyền chọn
+Tên hàng hóa cơ sở
+Khối lượng giao dịch
+Ngày hết hạn
+Giá thực hiện
+Phí quyền chọn
II:Các dạng quyền chọn
1.Quyền chọn mua :
Là một loại hợp đồng trong đó người nắm giữ quyền chọn có quyền (nhưng không
bắt buộc) mua một loại tài sản nào đó với một giá đã được định trước (strike price)
trong một thời gian đã định. Người mua quyền chọn mua phải trả cho người bán
quyền một khoản phí giao dịch (option premium). Người mua quyền chọn sẽ quyết
định thực hiện hợp đồng khi thấy có lợi, không thực hiện khi giá thị trường giảm.
Quyền chọn mua

Người mua quyền chọn
Mua quyền mua một khối
lượng hàng hóa ở một
mức giá cụ thể

Người bán quyền chọn
Có nghĩa vũ phải bán một
khối lượng hàng hóa nếu
người mua quyền chọn
muốn thực hiện

2.Quyền chọn bán:
Là một loại hợp đồng trong đó người nắm giữ quyền chọn có quyền (nhưng không
bắt buộc) bán một loại tài sản nào đó với một giá đã được định trước trong một
thời gian đã định. Người mua quyền chọn bán phải trả cho người bán quyền chọn
bán một khoản phí giao dịch. Người mua quyền chọn bán sẽ quyết định thực hiện
quyền của mình khi thấy có lợi và không thực hiện khi giá thị trường tăng.
Quyền chọn bán

Người mua quyền chọn
Mua quyền bán một khối
lượng hàng hóa ở một
mức giá cụ thể

Người bán quyền chọn
Có nghĩa vũ phải mua
một khối lượng hàng hóa
nếu người mua quyền
chọn muốn thực hiện

3.Quyền chọn hai chiều:
Trong trường hợp giá cổ phiếu trên thị trường diễn biến phức tạp, nhà đầu tư
không thể đoán trước được giá tăng hay giảm nên sẽ chọn hợp đồng hai chiều. Nếu
giá thị trường tăng lên thì nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền chọn mua, ngược lại thì sẽ
thực hiện quyền chọn bán.
Ngoài ra,nếu căn cứ vào ngày thực hiện quyền chọn thì có:
+Quyền chọn kiểu Châu Âu: chỉ thực hiện quyền chọn vào ngày đáo hạn.
+Quyền chọn kiểu Mỹ : thực hiện quyền chọn vào bất cứ thời điểm nào trước khi
đáo hạn.
III:Lợi nhuận và rủi ro trong hợp đồng quyền chọn
1.Đối với vị thế mua:
-Mua quyền chọn mua:
+Lời vô hạn nếu giá chứng khoán tăng
+Lỗ giới hạn(lỗ tối đa là phí mua quyền chon) nếu giá chứng khoán giảm
+Thu nhập vào ngày đáo hạn đối với người mua quyền chọn mua:

Ví dụ:
Quyền chọn mua của cổ phiếu X ở mức giá thực hiện là $10...
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN
I:Định nghĩa
-Quyền chọn là một hợp đồng cho phép người mua nó có quyền, nhưng không
bắt buộc được mua (call) hay bán (put) một loại công cụ tài chính (cổ phiếu, trái
phiếu, ngoại tệ,…) ở một mức giá vào thời điểm xác định trước.
-Một hợp đồng quyền chọn phải bao gồm các điểm cơ bản sau:
+Loại quyền chọn
+Tên hàng hóa cơ sở
+Khối lượng giao dịch
+Ngày hết hạn
+Giá thực hiện
+Phí quyền chọn
II:Các dạng quyền chọn
1.Quyền chọn mua :
Là một loại hợp đồng trong đó người nắm giữ quyền chọn có quyền (nhưng không
bắt buộc) mua một loại tài sản nào đó với một giá đã được định trước (strike price)
trong một thời gian đã định. Người mua quyền chọn mua phải trả cho người bán
quyền một khoản phí giao dịch (option premium). Người mua quyền chọn sẽ quyết
định thực hiện hợp đồng khi thấy có lợi, không thực hiện khi giá thị trường giảm.
Người mua quyền chọn Người bán quyền chọn
Quyền chọn mua Mua quyền mua một khối
lượng hàng hóa ở một
mức giá cụ thể
Có nghĩa vũ phải bán một
khối lượng hàng hóa nếu
người mua quyền chọn
muốn thực hiện
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN. - Người đăng: ryn-kul1005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN. 9 10 776