Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng sử dụng nước sinh hoạt

Được đăng lên bởi tran thai
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ CẤP NƯỚC
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ
nước sạch và Nghị định 124/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007 /NĐ-CP;
- Căn cứ nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp nước của nhà máy.
Hôm nay, ngày ……. tháng ……..năm
tại văn phòng Nhà Máy nước Sạch xã Nghĩa Đồng,
chúng tôi gồm có:
A. BÊN SỬ DỤNG NƯỚC (gọi tắt là Bên A): CƠ QUAN – TỔ CHỨC – HỘ GIA ĐÌNH
- Tên Khách hàng:
- Đại diện : Ông (Bà)
Chức vụ:
- CMND số:
ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú (cơ quan) :
- Địa chỉ mua nước:
- Điện thoại
:
Email:
- Mã số thuế
:
- Mã hợp đồng :
B. BÊN CUNG CẤP(gọi tắt là bên B):
NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH XÃ NGHĨA ĐỒNG.
- Đại diện: Ông
Chức vụ:
- Địa chỉ
:
- Điện thoại :
MST:
- Tài khoản :
Tại:
- Email
:nhamaynuocnghiadong@gmail.com
- Website
:
Cùng nhau thoả thuận ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước với nội dung sau:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng sử dụng nước.
+ Phục vụ cho mục đích: ........................
+ Vị trí điểm đấu nối:.............................
+ Vị trí đặt công tơ:...............................
+ Đồng hồ đo nước số Seri:.....................
Điều 2: Điều kiện về chất lượng dịch vụ.
- Chất lượng nước sạch của bên B cung cấp đến bên A đảm bảo theo tiêu chuẩn tại Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BHYT) do Bộ Y tế ban hành theo Thông Tư số:
04/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009
Điều 3: Giá nước sạch.
Giá nước sạch áp dụng cho các đối tượng và mục đích sử dụng nước khác nhau theo Quy định đã được bên
B phê duyệt tại thời điểm thanh toán, bên B sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng văn
bản khi có sự điều chỉnh.
Điều 4: Phương thức ghi số đồng hồ và thanh toán.
Ghi số đồng hồ.
- Bên A thanh toán cho Bên B khối lượng nước tiêu thụ thể hiện qua đồng hồ đo nước. Đồng hồ đo nước
được kiểm định theo quy định của cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam.
- Bên B sẽ ghi chỉ số đồng hồ và thu tiền nước theo chu kỳ cố định (1 tháng hoặc 2 tháng).

- Trường hợp đồng hồ nước bị đứng đột ngột (không do tác nhân từ bên ngoài ) thì khối lượng nước trong
kỳ được tính bằng trung bình 3 kỳ liên tiếp trước đó có đồng hồ chạy bình thường.
Thanh toán tiền. Bên A thanh toán cho Bên B theo hoá đơn tiền nước định kỳ bằng hình thức: Tiền mặt.
- Khi nhận được giấy báo thanh toán, Bên A...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ CẤP NƯỚC
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấptiêu thụ
nước sạch và Nghị định 124/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007 /NĐ-CP;
- Căn cứ nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp nước của nhà máy.
Hôm nay, ngày ……. tháng ……..năm tại văn phòng Nhà Máy nước Sạch xã Nghĩa Đồng,
chúng tôi gồm có:
A. BÊN S DNG NƯC (gọi tt là Bên A): QUAN TCHC H GIA ĐÌNH
- Tên Khách hàng:
- Đại diện : Ông (Bà) Chức vụ:
- CMND số: ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú (cơ quan) :
- Địa chỉ mua nước:
- Điện thoại : Email:
- Mã số thuế :
- Mã hợp đồng :
B. BÊN CUNG CẤP(gọi tắt là bên B):
NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH XÃ NGHĨA ĐỒNG.
- Đại diện: Ông Chức vụ:
- Địa chỉ :
- Điện thoại : MST:
- Tài khoản : Tại:
- Email :nhamaynuocnghiadong@gmail.com
- Website :
Cùng nhau thoả thuận ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước với nội dung sau:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng sử dụng nước.
+ Phục vụ cho mục đích: ........................
+ Vị trí điểm đấu nối:.............................
+ Vị trí đặt công tơ:...............................
+ Đồng hồ đo nước số Seri:.....................
Điều 2: Điều kiện về chất lượng dịch vụ.
- Chất lượng nước sạch của bên B cung cấp đến bên A đảm bảo theo tiêu chuẩn tại Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BHYT) do Bộ Y tế ban nh theo Thông số:
04/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009
Điều 3: Giá nước sạch.
Giá nước sạch áp dụng cho các đối tượng và mục đích sử dụng nước khác nhau theo Quy định đã được bên
B phê duyệt tại thời điểm thanh toán, bên B sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng văn
bản khi có sự điều chỉnh.
Điều 4: Phương thức ghi số đồng hồ và thanh toán.
Ghi số đồng hồ.
- Bên A thanh toán cho Bên B khối lượng nước tiêu th thể hiện qua đồng hồ đo nước. Đồng hồ đo nước
được kiểm định theo quy định của cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam.
- Bên B sẽ ghi chỉ số đồng hồ và thu tiền nước theo chu kỳ cố định (1 tháng hoặc 2 tháng).
Hợp đồng sử dụng nước sinh hoạt - Trang 2
Hợp đồng sử dụng nước sinh hoạt - Người đăng: tran thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng sử dụng nước sinh hoạt 9 10 757