Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH
BIỂU DIỄN

Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên cho phép sử dụng quyền liên quan (Bên A)
Họ và tên:......................................................................................................
(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,

ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình:........................................

(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại
diện ký hợp đồng)
Bên sử dụng quyền liên quan (Bên B)
Họ và tên:......................................................................................................
(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,

ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B định hình bản ghi âm, ghi hình hoặc cả ghi âm,
và ghi hình chương trình biểu diễn dưới đây:
Tên chương trình biểu diễn:.............................................................................
(Nếu sử dụng tác phẩm của người khác để biểu diễn thì phải nêu rõ tên tác giả
và tên tác phẩm gốc, Hợp đồng, giấy phép sử dụng tác phẩm)
Họ và tên (những người biểu diễn, đính kèm):..................................................
Chủ sở hữu quyền biểu diễn:...........................................................................
Số giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (nếu có)…………..cấp
ngày……….tháng………..năm……………………
Phạm vi sử dụng bản định hình chương trình biểu diễn:....................................

(Để sản xuất chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa ...
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH
BIỂU DIỄN
Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên cho phép sử dụng quyền liên quan (Bên A)
Họ và tên:......................................................................................................
(
Nếu tổ chức t ghi chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,
ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………
(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình:........................................
(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại
diện ký hợp đồng)
Bên sử dụng quyền liên quan (Bên B)
Họ và tên:......................................................................................................
(
Nếu tổ chức thì ghi chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,
ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………
(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn - Trang 2
Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn 9 10 828