Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT SÓNG

Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên cho phép sử dụng quyền liên quan (Bên A)
Họ và tên:......................................................................................................
(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,

ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình :.......................................

(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại
diện ký hợp đồng)
Bên sử dụng quyền liên quan (Bên B)
Họ và tên:......................................................................................................
(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,

ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B tái phát sóng, định hình, sản xuất bản sao và
phân phối tới công chúng chương trình phát sóng thuộc quyền sở hữu của mình
dưới đây:
Tên chương trình phát sóng:...........................................................................

(Nếu sử dụng tác phẩm của người khác để sản xuất chương trình thì phải nêu rõ
tên tác giả và tên tác phẩm gốc, Hợp đồng, giấy phép sử dụng tác phẩm, hợp
đồng biểu diễn)
Họ và tên (những người biểu diễn, đính kèm):..................................................
Chủ sở hữu chương trình phát sóng:................................................................
Số giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (nếu có)……………………….cấp
ngày…….tháng………năm………
Phạm vi sử dụng chương trình phát sóng:........................................................

(...
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT SÓNG
Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên cho phép sử dụng quyền liên quan (Bên A)
Họ và tên:......................................................................................................
(
Nếu tổ chức t ghi chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,
ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………
(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình :.......................................
(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại
diện ký hợp đồng)
Bên sử dụng quyền liên quan (Bên B)
Họ và tên:......................................................................................................
(
Nếu tổ chức thì ghi chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,
ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………
(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng - Trang 2
Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng 9 10 80