Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC BIỂU DIỄN

Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên cho phép sử dụng tác phẩm (Bên A)
Họ và tên/Tên tổ chức:...................................................................................
(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,

ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu bản quyền đối với tác phẩm:.....................................................

(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại
diện ký hợp đồng)
Bên sử dụng tác phẩm (Bên B)
Họ và tên:......................................................................................................
(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,

ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B thực hiện cuộc biểu diễn trực tiếp đối với tác
phẩm thuộc sở hữu của mình dưới đây:

(Trường hợp biểu diễn có phát sóng thì phải có thoả thuận cụ thể tại Điều này)
Tên tác phẩm:................................................................................................
Họ và tên tác giả:...........................................................................................

(Trường hợp có nhiều tác phẩm, nhiều tác giả thì phải ghi đầy đủ tên tác phẩm,
tác giả hoặc có thể lập danh mục riêng kèm theo hợp đồng. Nếu là tác phẩm
phái sinh thì phải nêu tên tác phẩm gốc.)
Chủ sở hữu quyền tác giả:...............................................................................
(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu quyền tác giả thì phải ghi đầy đủ tên chủ sở

hoặc có lập thành một danh mục riêng kèm theo Hợp đ...
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC BIỂU DIỄN
Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên cho phép sử dụng tác phẩm (Bên A)
Họ và tên/Tên tổ chức:...................................................................................
(
Nếu tổ chức t ghi chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,
ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………
(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu bản quyền đối với tác phẩm:.....................................................
(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại
diện ký hợp đồng)
Bên sử dụng tác phẩm (Bên B)
Họ và tên:......................................................................................................
(
Nếu tổ chức thì ghi chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,
ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………
(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản
sau:
Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn - Trang 2
Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn 9 10 185