Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực ghi âm, ghi hình,phim và phát sóng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT BẢN
GHI ÂM, GHI HÌNH, PHIM VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG

Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên cho phép sử dụng tác phẩm (Bên A)
Họ và tên:......................................................................................................
(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,

ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu bản quyền đối với tác phẩm:.....................................................

(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại
diện ký hợp đồng)
Bên sử dụng tác phẩm (Bên B)
Họ và tên:......................................................................................................
(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,

ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu của mình dưới
đây:
Tên tác phẩm:................................................................................................
Họ và tên tác giả:...........................................................................................

(Trường hợp có nhiều tác phẩm, nhiều tác giả thì phải ghi đầy đủ tên tác phẩm,
tác giả hoặc có thể lập danh mục riêng kèm theo hợp đồng. Nếu là tác phẩm
phái sinh thì phải nêu tên tác phẩm gốc.)
Chủ sở hữu quyền tác giả:...............................................................................
(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu quyền tác giả thì phải ghi đầy đủ tên chủ sở

hoặc có lập thành một danh mục riêng kèm theo Hợp đồng)
Số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (nếu có)………...
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT BẢN
GHI ÂM, GHI HÌNH, PHIM VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên cho phép sử dụng tác phẩm (Bên A)
Họ và tên:......................................................................................................
(
Nếu tổ chức t ghi chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,
ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………
(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu bản quyền đối với tác phẩm:.....................................................
(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại
diện ký hợp đồng)
Bên sử dụng tác phẩm (Bên B)
Họ và tên:......................................................................................................
(
Nếu tổ chức thì ghi chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,
ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………
(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực ghi âm, ghi hình,phim và phát sóng - Trang 2
Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực ghi âm, ghi hình,phim và phát sóng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực ghi âm, ghi hình,phim và phát sóng 9 10 691