Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thanh lý

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THANH LÝ
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
(Căn

nhà số : đường...........................................................................
phường ...............................................................quận...................................................)
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :
BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)
Ông/Bà:....................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................................
..................................................................................................................................
BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)
Công ty:....................................................................................................................
Trụ sở số:...........................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.............................................................................
Do Ông (Bà):.....................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................................
..................................................................................................................................
Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:......................................................................
Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số
..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồn...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THANH LÝ
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
(Căn nhà số : đường...........................................................................
phường ...............................................................quận...................................................)
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :
BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)
Ông/Bà:....................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................................
..................................................................................................................................
BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)
Công ty:....................................................................................................................
Trụ sở số:...........................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.............................................................................
Do Ông (Bà):.....................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................................
..................................................................................................................................
Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:......................................................................
Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số
..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà
như sau :
..........Điều 1. Hai n cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà k từ ngày
..........tháng ..........năm...............
Mẫu này ban hành kèm theo quyết định s 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
Hợp đồng thanh lý - Trang 2
Hợp đồng thanh lý - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng thanh lý 9 10 62