Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):
................................................................................................................................................................
Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):
................................................................................................................................................................
Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp căn hộ nhà chung cư theo các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM
1. Bên A đồng ý thế chấp căn hộ của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên
B.
2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (3): ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ĐIỀU 2
TÀI SẢN THẾ CHẤP
Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo .........................................................................................
........................................................................................................................................................ (2),
cụ thể như sau:
- Địa chỉ : ...........................................
- Căn hộ số: ...................... tầng:.............................................................................................................
- Tổng diện tích sử dụng: ......................................................................................................................
- Diện tích xây dựng: ......................... ...................................................................................................
- Kết cấu nhà: ...................................................................................................................................
- Số tầng nhà:..........................................................................................................................................
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
- Thửa đất số: .....................................................................................................................................
- Tờ bản đồ số:................................................................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):
................................................................................................................................................................
Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):
................................................................................................................................................................
Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp căn hộ nhà chung cư theo các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM
1. Bên A đồng ý thế chấp căn hộ của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên
B.
2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (3): ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ĐIỀU 2
TÀI SẢN THẾ CHẤP
Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo .........................................................................................
........................................................................................................................................................ (2),
cụ thể như sau:
- Địa chỉ : ...........................................
- Căn hộ số: ...................... tầng:.............................................................................................................
- Tổng diện tích sử dụng: ......................................................................................................................
- Diện tích xây dựng: ......................... ...................................................................................................
- Kết cấu nhà: ...................................................................................................................................
- Số tầng nhà:..........................................................................................................................................
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
- Thửa đất số: .....................................................................................................................................
- Tờ bản đồ số:......................................................................................................................................
- Địa chỉ thửa đất: ..................................................................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ...................................................................................)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ......................................................................................................................... m2
+ Sử dụng chung: ........................................................................................................................ m2
- Mục đích sử dụng:.........................................................................................................................
- Thời hạn sử dụng:.................................................................................................................................
- Nguồn gốc sử dụng:.....................................................................................................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ....................................................................................
Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư 9 10 318