Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng thi công xây dựng

Được đăng lên bởi Nguyễn văn Hiệp
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 934 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2015

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA
Số: … /2015/HĐ-XD

Hạng mục công trình

: Xây thô và hoàn thiện sửa chữa nhà 20-18

Công trình

: Tòa nhà hỗn hợp số 18, 20 Tô Ngọc Vân

Địa điểm

: Số 18, 20 đường Tô Ngọc Vân - Quảng An - Tây
Hồ - Hà Nội

CHỦ ĐẦU TƯ (CHỦ NHÀ)

NGUYỄN NGỌC BẢO

CHỦ THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA THỊNH

Hà Nội, 06- 2014
HĐXD

Trang 1 / 8

PHẦN 1 - CĂN CỨ VÀO CÁC THÔNG TƯ - NGHỊ ĐỊNH CỦA NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỂ THẢO BẢN HỢP
ĐỒNG KÝ KẾT
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự 33/2005/QH11 ngày 14/6/2006 của Quốc hội Nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá
XI, kỳ họp thứ 4;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ - CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng
dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản
lý chất lượng công trình xây dựng (viết tắt là Nghị định 209);
- Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004;
- Căn cứ Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều trong Nghị định 12/2009 ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Bộ Xây dựng về hợp
đồng trong hoạt động xây dựng;
- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực thực hiện của hai bên;
- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt,

HĐXD

Trang 2 / 8

PHẦN 2 – NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Hôm nay, ngày
tháng năm 2014 tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát
triển xây dựng Gia Thịnh, chúng tôi gồm các bên dưới đây cùng thỏa thuận ký kết hợp
đồng xây dựng và sửa chữa nhà:
1. Chủ đầu tư (Chủ nhà - viết tắt là CĐT):
- Đại diện là Ông : Nguyễn Ngọc Bảo
- Địa chỉ
: Số 19 tập thể đoàn xe 312 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ Hà Nội.
- Điện thoại
: 0913225741 (hoặc 0912566059)
- CMTND
: 012936456
Cấp ngày: 15/03/2007 do CA. Hà Nội
2. Nhà thầu (Gọi tắt là bên B):
- Tên giao dịch
: Công Ty CP Đầu tư & Phát triển Xây Dựng Gia Thịnh
-...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày tháng năm 2015
HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA
Số: … /2015/HĐ-XD
Hạng mục công trình : Xây thô và hoàn thiện sửa chữa nhà 20-18
Công trình : Tòa nhà hỗn hợp số 18, 20 Tô Ngọc Vân
Địa điểm : Số 18, 20 đường Tô Ngọc Vân - Quảng An - Tây
Hồ - Hà Nội
CHỦ ĐẦU TƯ (CHỦ NHÀ)
NGUYỄN NGỌC BẢO
CHỦ THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA THỊNH
Hà Nội, 06- 2014
HĐXD Trang 1 / 8
hợp đồng thi công xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hợp đồng thi công xây dựng - Người đăng: Nguyễn văn Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
hợp đồng thi công xây dựng 9 10 721