Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thử việc

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CTY
Số : …………….../

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
Hôm nay, ngày ……tháng …..năm ……chúng tôi gồm:
1.

BÊN A: CÔNG TY
Địa chỉ: ..............................................................................................................................................
Do Ông ..................................................................................................................là đại diện.

2.

BÊN B: ÔNG / BÀ:.................................................................................................................
Sinh năm......................................................
CMND số:.................................. do CA tỉnh / TP:.............................cấp ngày :...............................
Thừơng trú tại:....................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc:...................................................................................................................................

Cùng thỏa thuận như sau:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B thử việc tại:.......................................................................Bên A (địa chỉ
như trên) trong thời gian:....................................................................................................... tháng.
Điều 2: Thời gian làm việc từ: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày ( được nghỉ trưa 1 tiếng – bao gồm cả giờ
ăn cơm trưa), nếu Bên A có nhu cầu tăng ca bên B sẵn sàng đáp ứng trừ trường hợp bên B bị bệnh, ốm đau
(có chứng nhận của cơ quan y tế).
Bên B được hưởng lương theo thời gian hoặc theo sản phẩm, Bên A đảm bảo lương của Bên B
không thấp hơn 75 % lương trung bình của công nhân chính thức có loại công việc tương ứng. Thời gian
nhận lương là từ: ngày 15 đến ngày 20 của tháng kế tiếp.
Điều 3: Trong thời gian thử việc Bên B có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện theo nội qui lao động và
qui định của Bên A, nếu Bên B vi phạm thì bên B sẽ bị xử lý theo qui định của Bên A.
Điều 4: Hợp đồng thử việc có giá trị kể từ ngày ký. Khi hết thời gian thử việc, nếu Bên B đáp ứng được
các yêu cầu của Bên A thì Bên A sẽ chính thức tuyển dụng Bên B vào làm việc tại Bên A, trường hợp Bên
B không đáp ứng theo yêu cầu của Bên A thì quan hệ giữa hai bên theo hợp đồng này sẽ chấm dứt, Bên B
có trách nhiệm trả lương thử việc đầy đủ cho bên B.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

...
CTY CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số : …………….../ Độc lập Tự do Hạnh phúc
------o0o------
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
Hôm nay, ngày ……tháng …..năm ……chúng tôi gồm:
1. BÊN A: CÔNG TY
Địa chỉ: ..............................................................................................................................................
Do Ông .................................................................................................................. đại diện.
2. BÊN B: ÔNG / :.................................................................................................................
Sinh năm......................................................
CMND số:.................................. do CA tỉnh / TP:.............................cp ngày :...............................
Thừơng trú tại:....................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc:...................................................................................................................................
Cùng thỏa thuận như sau:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B thử việc tại:.......................................................................Bên A (địa chỉ
như trên) trong thời gian:.......................................................................................................tháng.
Điều 2: Thời gian làm việc từ: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày ( được nghỉ trưa 1 tiếng bao gồm cả giờ
ăn cơm trưa), nếu Bên A nhu cầu tăng ca bên B sn sàng đáp ứng trừ trường hợp bên B bị bệnh, ốm đau
(có chứng nhận của quan y tế).
Bên B được hưởng lương theo thời gian hoặc theo sản phẩm, Bên A đảm bảo lương của Bên B
không thấp hơn 75 % lương trung bình của công nhân chính thức loại công việc tương ứng. Thời gian
nhận lương từ: ngày 15 đến ngày 20 của tháng kế tiếp.
Điều 3: Trong thời gian thử việc Bên B trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện theo nội qui lao động
qui định của Bên A, nếu Bên B vi phạm thì bên B sẽ bị xử lý theo qui định của Bên A.
Điều 4: Hợp đồng thử việc giá trị kể từ ngày ký. Khi hết thời gian thử việc, nếu Bên B đáp ứng được
các yêu cu của Bên A thì Bên A sẽ chính thức tuyển dụng Bên B vào làm việc tại Bên A, trường hợp Bên
B không đáp ứng theo yêu cầu của Bên A thì quan hệ giữa hai bên theo hợp đồng này sẽ chấm dứt, Bên B
trách nhiệm trả lương thử việc đầy đủ cho bên B.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Hợp đồng thử việc - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hợp đồng thử việc 9 10 329