Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 9
Mẫu hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT
ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……1……….
……2……..

…4…. , ngày tháng
Số

năm 20…

/HĐTH -......3.....
HỢP ĐỒNG
THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng
Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Hôm nay, ngày…..tháng…..năm.......... tại.....5....., chúng tôi gồm:
BÊN A: 6................................................................................................................................
Đại diện là Ông/Bà: 7.............................................................................................................
Chức vụ: ................................................................................................................................
Địa chỉ: ....................................................................... Điện thoại: .......................................
BÊN B: 8 ..............................................................................................................................
Ông/Bà: .................................................................................................................................
1

Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3
Chữ viết tắt tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
4
Địa danh
5
Địa điểm ký kết hợp đồng.
6
Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
7
Ghi rõ họ, tên của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
8
Họ và tên người đăng ký thực hành.
2

Sinh ngày ......... tháng ......... năm ......... tại ..........................................................................
Văn bằng chuyên môn: 9.......................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: 10 ..................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………… Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:
…………
Thỏa thuận ký kết hợp đồng thực hành khám ...
PHỤ LỤC 9
Mẫu hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT
ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
……
1
……….
……
2
……..
Số /HĐTH -......
3
.....
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
4
…. , ngày tháng năm 20…
HỢP ĐỒNG
THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông s 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng
Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề cấp giấy phép
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Hôm nay, ngày…..tháng…..năm.......... tại.....
5
....., chúng tôi gồm:
BÊN A:
6
................................................................................................................................
Đại diện là Ông/Bà:
7
.............................................................................................................
Chức vụ: ................................................................................................................................
Địa chỉ: ....................................................................... Điện thoại: .......................................
BÊN B:
8
..............................................................................................................................
Ông/Bà: .................................................................................................................................
1
Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2
Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3
Chữ viết tắt tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
4
Địa danh
5
Địa điểm ký kết hợp đồng.
6
Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
7
Ghi rõ họ, tên của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
8
Họ và tên người đăng ký thực hành.
Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Trang 2
Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh 9 10 136