Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê đất

Được đăng lên bởi noongphaijsc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
HỢP ĐỒNG SỐ: …….CT

PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

I.

Bên cho thuê đất:

1.

Ông (bà): …………………………………………………………………..………… tuổi……………
-

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….…

-

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………….………………………………….
2. Bên thuê đất: CÔNG TY CỔ PHẦN NOONG PHAI
- Đại diện ông: Đỗ Văn Ký - Chức vụ: Trưởng ban QLDA thủy điện Noong
Phai
- Địa chỉ: Km9 xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái
- Số điện thoại: 0223.220513 - Fax: 0223.7518181
Thửa đất cho thuê
m2

-

Diện tích đất cho thuê:

-

Loại đất: …………………………………………………………………………………………......

-

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………………….do ……………………… cấp ngày
………… tháng…………năm………

………………………………………………

Tài sản gắn liền với đất (nếu có): Không
3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:
Thời hạn cho thuê là 18 tháng kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2015

-

-

Mục đích thuê đất: Xây dựng……………...…………………………….và trạm biến áp
số………… dự án thủy điện Noong Phai
Số tiền thuê đất (bằng số) là:

………………………………………….

đ

(bằng chữ): ……………………………………………………………………….…
- Thời điểm thanh toán: Thanh toán ngay khi ký kết hợp đồng
- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt, tiền Việt nam đồng.
Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện
trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.
-

Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức
thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

-

Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của
đất.

-

Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã
ghi trong hợp đồng này.

-

Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên
đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

-

Hợp đồng này lập tại Công ty cổ phần Noong Phai ngày 18 tháng 07 năm 2015,
thành………bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân
dân xã …………………………………. dưới đây xác nhận.
BÊN CHO THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

2.

BÊN THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất cho thuê:
Về giấy tờ sử dụng đất: ……………………………………………………..
…
Về hiện trạng
…………

thửa

đất:

……………………………………………..

Chủ sử dụng đất: …………………………….……………………..…………
Loại đất: …………………………………………………………..…………..
Diện tích: ………………………………………………………………..……
Thuộc
tờ
bản
…………………….

đồ

số:

…………………

………………….

Số
thửa
……...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
HỢP ĐỒNG SỐ: …….CT
I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN
1. Bên cho thuê đất:
Ông (bà): …………………………………………………………………..………… tuổi……………
- Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….…
- Hộ khẩu thường trú: ……………………………………….………………………………….
2. Bên thuê đất: CÔNG TY CỔ PHẦN NOONG PHAI
- Đại diện ông: Đỗ Văn Ký - Chức vụ: Trưởng ban QLDA thủy điện Noong
Phai
- Địa chỉ: Km9 xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái
- Số điện thoại: 0223.220513 - Fax: 0223.7518181
Thửa đất cho thuê
- Diện tích đất cho thuê: ……………………………………………… m
2
- Loại đất: …………………………………………………………………………………………......
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………………….do ……………………… cấp ngày
………… tháng…………năm………
Tài sản gắn liền với đất (nếu có): Không
3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:
- Thời hạn cho thuê là 18 tháng kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2015
- Mục đích thuê đất: y dựng……………...…………………………….và trạm biến áp
số………… dự án thủy điện Noong Phai
- Số tiền thuê đất (bằng số) là: …………………………………………. đ
(bằng chữ): ……………………………………………………………………….…
- Thời điểm thanh toán: Thanh toán ngay khi ký kết hợp đồng
- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt, tiền Việt nam đồng.
Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích hiện
trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.
- Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm phương thức
thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.
Hợp đồng thuê đất - Trang 2
Hợp đồng thuê đất - Người đăng: noongphaijsc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng thuê đất 9 10 267