Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê đất

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số :……HĐ/TĐ

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
............., ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
- Căn cứ Luật Đất đai ngày….tháng…năm….của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số:….ngày….tháng….năm….của…..về việc cho Công ty (Xí
nghiệp)…..thuê đất để sử dụng vào mục đích……
- Căn cứ Giấy phép đầu tư số…………ngày……….tháng………..năm………….
1. Bên cho thuê đất (Bên A)
Đại diện Sở Địa chính tỉnh (thành phố):......................................................................
Họ tên:.........................................Chức vụ:..................................................................
Trụ sở:......................................... .................................................................................
2. Bên thuê đất (Bên B) :
Đại diện Công ty (Xí nghiệp) :... .................................................................................
Họ tên :........................................Chức vụ :.................................................................
Quốc tịch :...................................Trụ sở :....................................................................
Tài khoản :.................................. .................................................................................
Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều khoản sau đây :
Điều 1:
1. Bên A cho bên B thuê (bằng số) :....................... đất (bằng chữ)......... mét vuông đất.
Tại xã (phường, thị trấn) :............................................................................................
Huyện (quận, thị xã, thành phố) :................................................................................
Để sử dụng vào mục đích :......... .................................................................................
(ghi theo quy định trong quyết định cho thuê đất).
2. Vị trí khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính số……….tỷ lệ 1/……….do
Sở Địa chính............................... xác lập ngày……tháng…….năm…...
3. Thời hạn thuê đất là………năm, kể từ ngày………tháng…….năm……..(ghi theo
quy định trong quyết định cho thuê đất).
4. Việc cho thuê đất không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam đối với
khu đất và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất.

Điều 2:
1. Giá tiền thuê đất là :.................... USD/…./năm hoặc..................................................
USD/ha/năm (ghi theo quy định trong Giấy phép đầu tư hoặc quyết định cho thuê đất).
2. Tiền thuê đất đ...
TÊN QUAN
Số :……HĐ/TĐ
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do - Hạnh phúc
............., ngày….tháng…..năm….
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
- Căn cứ Luật Đất đai ngày….tháng…năm….của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số:….ngày….tháng….năm….của…..về việc cho Công ty (
nghiệp)…..thuê đất để s dụng vào mục đích……
- Căn cứ Giấy phép đầu tư số…………ngày……….tháng………..năm………….
1. Bên cho thuê đất (Bên A)
Đại diện Sở Địa chính tỉnh (thành phố):......................................................................
Họ tên:.........................................Chức vụ:..................................................................
Trụ sở:..........................................................................................................................
2. Bên thuê đất (Bên B) :
Đại diện Công ty ( nghiệp) :... .................................................................................
Họ tên :........................................Chức vụ :.................................................................
Quốc tịch :...................................Trụ sở :....................................................................
Tài khoản :.................................. .................................................................................
Hai bên thoả thuận hợp đồng thuê đất với các điều khoản sau đây :
Điều 1:
1. Bên A cho bên B thuê (bằng số) :.......................đất (bằng chữ)......... mét vuông đất.
Tại (phường, thị trấn) :............................................................................................
Huyện (quận, thị , thành phố) :................................................................................
Để sử dụng o mục đích :......... .................................................................................
(ghi theo quy định trong quyết định cho thuê đất).
2. Vị trí khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính số……….tỷ lệ 1/……….do
Sở Địa chính............................... xác lập ngày……tháng…….năm…...
3. Thời hạn thuê đất là………năm, kể t ngày………tháng…….năm……..(ghi theo
quy định trong quyết định cho thuê đất).
4. Việc cho thuê đất không làm mất quyền s hữu của N nước Việt Nam đối với
khu đất mọi tài nguyên nằm trong lòng đất.
Hợp đồng thuê đất - Trang 2
Hợp đồng thuê đất - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng thuê đất 9 10 105