Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số : 7/KHTC
Tp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200…

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN
(VỚI ĐƠN VỊ THUÊ NGOÀI)
Bên A là Ông (Bà): ............................................................. Chủ Nhiệm dự án: ......................................
Bên B là Ông ( Bà): ............................................................. Chức vụ: ....................................................

HAI BÊN THOẢ THUẬN NHƯ SAU
Điều 1: Bên B đảm nhận công việc..........................................................................................................
Với nội dung thuê khoán số lượng và chất lượng như sau:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Thời hạn hợp đồng:
Điều 2: Bên A trả thù lao cho bên Bvới số tiền là: .................................................................................
Bằng Chữ: ...............................................................................................................................................
Để chi phí các khoản sau: ........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số : 7/KHTC
Tp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200…
HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN
(VỚI ĐƠN VỊ THUÊ NGOÀI)
Bên A là Ông (Bà): ............................................................. Chủ Nhiệm dự án: ......................................
Bên B là Ông ( Bà): ............................................................. Chức vụ: ....................................................
HAI BÊN THOẢ THUẬN NHƯ SAU
Điều 1: Bên B đảm nhận công việc..........................................................................................................
Với nội dung thuê khoán số lượng và chất lượng như sau:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Thời hạn hợp đồng:
Điều 2: Bên A trả thù lao cho bên Bvới số tiền là: .................................................................................
Bằng Chữ: ...............................................................................................................................................
Để chi phí các khoản sau: ........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Điều 3: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.Nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì phải bồi hoàn thiệt
hại do hậu quả gây ra.
Hợp đồng làm thành 4 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Gửi phòng KH-TC và Phòng KHCN-SĐH mỗi
phòng 1 bản.
BÊN A BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
Hợp đồng thuê khoán chuyên môn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hợp đồng thuê khoán chuyên môn 9 10 110