Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê máy chủ Server

Được đăng lên bởi nguyenhongchuyen1612
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo----Số:

Hà Nội, ngày 26 /03 / 2014

/Viettel-CHT

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ
- Căn cứ Luật và các Điều khoản hiện hành qui định về Thương mại, Bưu chính Viễn thông và các điều luật liên
quan của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH Viettel – CHT.
Chúng tôi gồm:

Bên A:
Địa chỉ ĐKKD:
(để ghi hóa đơn đỏ)
Địa chỉ giao dịch:
Số điện thoại:
Số tài khoản:
Mã số thuế:
Giấy phép ĐKKD số:
Người đại diện:

Bên B:

Ông Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ:

Tổng Giám Đốc

CÔNG TY TNHH VIETTEL – CHT

Địa chỉ ĐKKD:

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đường Láng Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Địa chỉ giao dịch:

Tầng 16-Tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Số điện thoại:

84-4-62692126

Số Fax:

84-4-62692129

Số tài khoản

VND: 00811 99686868
USD: 00811 22686868

Mở tại:

Ngân hàng TMCP quân đội - Chi nhánh Trần
Duy Hưng - PGD Xuân Thuỷ - Hà Nội

Mã số thuế:

0500589150

Người đại diện:

Ông Lê Đức Hoàng

Chức vụ:

Giám đốc Công ty

Hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng cung cấp Dịch vụ Thuê máy chủ (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều khoản:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG DỊCH VỤ:

1.1 Bên A thuê máy chủ của Bên B với các thông số cấu hình được quy định tại phụ lục kèm theo Hợp đồng này,
máy chủ này được đặt tại phòng máy của Bên B và được cam kết đảm bảo các điều kiện họat động theo khoản 1.2
Điều này.

1.2 Bên B cung cấp cho Bên A các điều kiện về cổng kết nối vào mạng Internet của Bên B, nguồn điện, máy điều
hoà nhiệt độ, các thiết bị an toàn đảm bảo cho máy chủ mà Bên A thuê có thể hoạt động trên mạng Internet của
Bên B 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

1.3 Các thông số khác được quy định tại phụ lục đi kèm Hợp đồng này.

1

ĐIỀU 2: TÍNH CƯỚC DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
2.1 Giá cước phí dịch vụ được hai bên thỏa thuận chi tiết và thống nhất tại phụ lục Hợp đồng. Khi có sự thay đổi về
giá cước trả hàng tháng, Bên B sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên A và thông báo này trở thành phụ lục Hợp
đồng nếu được sự đồng ý của Bên A.
2.2 Cước phí hàng tháng được tính từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật. Cước phí được tính tròn tháng,
nếu lẻ thì tháng đầu và tháng cuối sẽ tính theo ngày thực tế.
2.3 Đối với khách hàng cá nhân: Trước ngày mùng 10 hàng tháng, Bên B gửi thông báo cước cho Bên A qua địa chỉ
email của Bên A. Trong thời hạn mười (10) ngày tiếp theo, Bên A có trách...


 


!"#$%"&'($)*+
Căn cứ Luật và các Điều khoản hiện hành qui định về Thương mại, Bưu chính Viễn thông và các điều luật liên
quan của nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH Viettel – CHT.
 
,-.
!"#$%!&&'
()*+#),)-.
!"#$%#/0"$
)1/2
3/4
56789
:;<=<!&&'7
>?)201 /001234,5 @$AB C:D !$
,-,. /+6678
!"#$%!&&' &81$#/E#F2$3 G)>?FDE#F2$2$;
!"#$%#/0"$ HE##<8$/78I8>JKL#M8NOL
)1/2 PG Q#R PGG
3/4
'PGGPPP
S'PPPP
5J2
N5OT8N)DUH
'8>O:'M8N8V
56789 WWPGW
>?)201 /07-9:0 @$AB :D )$
#XY)Z3Z39[<)$8$;<'"$AB8Y D$\(7#8)N]^[<)_.A`$D$)a83/4
;$<.&$&'(.
L XYb8Y D$\$\#XYXA`$D$7$;8c)>[$T8)"2<BB$3d /[<)
D$\)>[$)e2<E D$\#XYXA)>[$$# 39)4 f4/$D$)a831]#)/3/4L
!a8L
L XYX$8$;<$/XYb$D$)a831Aa$C39A/ 2gU$\#XYX8)1 D)a8
/1)$D$9f"#/)4 f4/$/ D$\ XYb8Y$+*/2)UY 2gU$\#
XYX? h 8HL
L D$73D$)>[$T8)"2<BB$)3d [<)L
Hợp đồng thuê máy chủ Server - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng thuê máy chủ Server - Người đăng: nguyenhongchuyen1612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hợp đồng thuê máy chủ Server 9 10 217