Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng thuê máy móc thiết bị

Được đăng lên bởi Lu Mi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 6508 lần   |   Lượt tải: 15 lần
MẪU THAM KHẢO 3
HĐ thuê thiết bị thi công

CÔNG TY CỔ PHẦN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa chỉ : 128 Phan Xích Long P.2 Q. Phú Nhuận
Tel : 35178790 – 35178791 Fax : 35178796
Website : www. xaydungthanhnien.com.vn

Số : ………/HĐ-XDTN/2011

==========================

TP.HCM, ngày …… tháng …. năm 2011

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
V/V THUÊ THIẾT BỊ THI CÔNG

-

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Nước CHXHCN VN và Nghị quyết số 45/2005-QH11
ngày 14/06/2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự và có hiệu lực từ
ngày 01/01/2006.

-

Căn cứ luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội Nước
CHXHCNVN, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
Hôm nay, ngày……… tháng …… năm 2011, chúng tôi gồm :
BÊN A : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN
Địa chỉ

: Số 128 Phan Xích Long – P.2 – Q. Phú Nhuận - TP.HCM

Điện thoại

: 351 78790

Mã số thuế

: 0301 465 263

Số tài khoản

: 13010000000423 Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN – CN Sở
Giao dịch 2

Fax : 351 78796

Người đại diện : Ông LÊ THÀNH NHƠN

Chức vụ : Tổng Giám Đốc

Người giao dịch: Ông ……………………..

Chức vụ : Đội trưởng Đội XL…

(theo giấy ủy quyền Số …./UQ-XDTN/2011 ngày ………)
BÊN B : …………………………………………………………………………………….
Địa chỉ
Điện thoại
Tài khoản

:
:
:

Mã số thuế

:

Người đại diện :

Fax :

Chức vụ :

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc thuê thiết bị
thi công với các điều khoản sau đây :
1

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:
Bên A đồng ý thuê máy móc thiết bị và các loại cơ giới của Bên B để phục vụ cho công
trình ………….., cụ thể như sau :

Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-

Nội Dung

Đvt

Số lượng

Đơn giá

Quy cáchGhi chú

Giàn giáo chuyên dùng
Bộ
Ván khuôn thép
m2
Ô tô tải ≥ 5 tấn
Chiếc
Máy trộn ≥ 250L
Cái
Máy đầm bàn ≥ 1KW
Cái
Máy đầm dùi ≥ 1,5KW
Cái
Máy cắt gạch
Cái
Máy cắt uốn sắt
Cái
Máy hàn
Cái
Máy bơm nước
Cái
Thiết bị ép cọc
Bộ
(có thể có cột số lượng hoặc không)
Đơn giá: theo bảng báo giá của bên B có sự xác nhận của Bên A nếu có thay đổi
Số lượng có thể thay đổi tùy nhu cầu của Bên A, khi đó, 2 bên sẽ tiến hành ký PLHĐ
về việc thay đổi số lượng.
Số lượng cụ thể được thể hiện bằng phụ lục hợp đồng. (nếu không có cột số lượng)

ĐIỀU 2 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG:
-

Giá trị hợp đồng căn cứ vào đơn giá được xác nhận giữa 2 bên tại từng thời điểm và số
lượng thực tế được nghiệm thu giữa hai bên.

ĐIỀU 3 : HÌNH T...
 

  !"#$%&!'( !)*'+,%-,!.!/0'11111111111111111111111111
 23#45$6&678945$6&67$:;#45$6&67<
 =2>?@A2#BBB,;CD/'+A!'!'@2', *E,F'
 TP.HCM, ngày …… tháng …. năm 2011
GHI
JKLM
-  !"#$%&'() !*+,#-.$&/001
*!-/20341#5 6 57$5!"#$%& !857#$9
*!-2:
- #$';*<5&=201*!-/20341#5'(
)>857#$9*!-2:
-  !?@* !#A#3445BC:
Hôm nay, ngày……… tháng …… năm 2011, chúng tôi gồm :
L#
+4D EF4GH*IF:I1:F#F:J
57$5 =0KEKL M4N=0KEKL2
JO&$#. =/202=
$!5?@ =/=5*%!*A#$' !FP$$Q5R)IS
T54+
*'U5V557 W*)NO  XP'+@QER
*'U5*54+W*::  XS@ATUV'+S@)W
Y$Z*5[-3-,#-6:\1*!-]
LL#WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW,
+4D 
57$5  M4N
!5?@ 
JO&$#. 
*'U5V557   X
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất kết hợp đồng nguyên tắc về việc thuê thiết bị
thi công với các điều khoản sau đây :
1
XYZ[4
HĐ thuê thiết bị thi công
hợp đồng thuê máy móc thiết bị - Trang 2
hợp đồng thuê máy móc thiết bị - Người đăng: Lu Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hợp đồng thuê máy móc thiết bị 9 10 164