Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Được đăng lên bởi tranquangphatno1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
------------------------

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
(Toàn bộ ngôi nhà số 71/1D Quang Trung phường 11 quận Gò Vấp)
Hôm nay ngày 01 tháng 07 năm 2012,chúng tôi kí tên dưới đây,những người tự nhận thấy có đủ năng lực
hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:
Bên cho thuê:
Ông: Bạch Thế Hiển
Sinh năm: 1949
Chứng minh nhân dân số: 024484336
Thường trú tại số: 71/1D Quang Trung P11 Q.Gò Vấp TP.HCM
Bên thuê:
Ông: Trần Quang Giám
Sinh năm: 1981
Chứng minh nhân dân số: 321060060
Do Công An Tỉnh Bến Tre cấp
Bằng hợp đồng này bên cho thuê đồng ý cho bên thuê thuê toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:

ĐIỀU I
ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
1. Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ số nhà: 71/1 D Quang Trung P11 q.Gò Vấp thành phố Hồ Chí
Minh
2. Mục đích thuê: dung để kinh doanh thiết bị điện

ĐIỀU II
GIÁ THUÊ NGÔI NHÀ
1. Gía thuê ngôi nhà là: 11.000.000 VND (bằng chữ: mười một triệu đồng chẵn)
2. Bên thuê trả tiền thuê cho Bên cho thuê bằng đồng Việt Nam theo định kì mỗi tháng 1 lần,vào ngày đầu
tiên của mỗi định kì. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do 2 bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
3. Nếu trong thời gian hợp đồng hiệu lực,gái thuê nhà xung quanh có biến động thì 2 bên sẽ bàn bạc, điều
chỉnh cho phù hợp với thực tế.

ĐIỀU III
THỜI HẠN THUÊ
Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là 1 năm kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2012

ĐIỀU IV
NGHĨA VŨ VÀ QUYỀN CỦA BÊN CHO THUÊ
1. Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau đây:
- Giao nhà cho bên thuê theo đúng hợp đồng.
- Bảo đảm cho người thuê sử dụng ổn định nhà trong thời gian thuê.
- bảo dưỡng,sửa chữa nhà theo định kì hoặc theo thoả thuận, nếu bên cho thuê không bao dưỡng,sửa
chữa nhà mà gây thiệt hại cho Bên thuê,thì phải bồi thường
- Tạo điều kiện cho Bên thuê sử dụng thuận tiện diện tích thuê
- Nộp các các thuế về nhà và đất
2. Bên cho thuê có các quyền sau đây
- Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kì hạn như đã thoả thuận
- Đơn phương đình chỉ hợp đồng nhưng phải báo cho bên thuê biết trước 1 tháng và yêu cầu bồi
thường thiệt hại,nếu bên thuê có các hành vi sau đây:
+ Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong 3 tháng trở lên mà không có lí do chính đáng
+ Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê
+ Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng
+ Sửa chữa, đổi hoặc do người khác thuê lại toàn bộ hoặc 1 phần đang thuê mà không có sự đồng í
của bên thuê
+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của
những người xu...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
------------------------
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
(Toàn bộ ngôi nhà số 71/1D Quang Trung phường 11 quận Gò Vấp)
Hôm nay ngày 01 tháng 07 năm 2012,chúng tôi kí tên dưới đây,những người tự nhận thấy có đủ năng lực
hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:
Bên cho thuê:
Ông: Bạch Thế Hiển
Sinh năm: 1949
Chứng minh nhân dân số: 024484336
Thường trú tại số: 71/1D Quang Trung P11 Q.Gò Vấp TP.HCM
Bên thuê:
Ông: Trần Quang Giám
Sinh năm: 1981
Chứng minh nhân dân số: 321060060
Do Công An Tỉnh Bến Tre cấp
Bằng hợp đồng này bên cho thuê đồng ý cho bên thuê thuê toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:
ĐIỀU I
ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
1. Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ số nhà: 71/1 D Quang Trung P11 q.Gò Vấp thành phố Hồ Chí
Minh
2. Mục đích thuê: dung để kinh doanh thiết bị điện
ĐIỀU II
GIÁ THUÊ NGÔI NHÀ
1. Gía thuê ngôi nhà là: 11.000.000 VND (bằng chữ: mười một triệu đồng chẵn)
2. Bên thuê trả tiền thuê cho Bên cho thuê bằng đồng Việt Nam theo định kì mỗi tháng 1 lần,vào ngày đầu
tiên của mỗi định kì. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do 2 bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
3. Nếu trong thời gian hợp đồng hiệu lực,gái thuê nhà xung quanh có biến động thì 2 bên sẽ bàn bạc, điều
chỉnh cho phù hợp với thực tế.
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ - Trang 2
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ - Người đăng: tranquangphatno1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 9 10 999