Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Được đăng lên bởi nvminh0710
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Đà Nẵng, ngày 20 tháng 8 năm 2015

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Chúng tôi đứng tên dưới đây là :
BÊN CHO THUÊ NHÀ : (gọi tắt là Bên A)
Bà:

HỒ THỊ THANH THÁI

Sinh năm : 1953

CMND số :

200189600

Hộ khẩu thường trú :

9 Phạm Phú Thứ, P.Hải Châu 1,Q.Hải Châu,TP.Đà Nẵng

Điện thoại :

0905884117

cấp ngày : 3/11/2009 tại CA.Đà Nẵng.

BÊN THUÊ NHÀ : (gọi tắt là Bên B)
Ông:

TRẦN THIỆN KHÁNH

CMND số:
Nam

205919110

Sinh năm : 1996

cấp ngày:23/06/2012 tại CA.Quảng

Hộ khẩu thường trú : Thôn 2 Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại : 01684025924

1

Hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng thuê toàn bộ căn nhà với nội dung sau:
ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
-

Bên A đồng ý cho bên B thuê căn nhà số : K5/14 Phạm Phú Thứ, P.Hải
Châu 1,Q.Hải Châu,TP.Đà Nẵng để làm nhà ở cho 6 sinh viên.

ĐIỀU 2 : THỜI HẠN THUÊ
-

Thời hạn thuê nhà là : 03 tháng, bắt đầu từ 20/08/2015 đến ngày 20/11/2015

ĐIỀU 3 : GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
-

Giá thuê nhà là : 3.000.000 đồng / tháng (Ba triệu đồng chẵn).
Giá thuê nhà không bao gồm chi phí sử dụng điện , nước , điện thoại , … do
bên B sử dụng.
Phương thức thanh toán :
o Trả bằng tiền mặt.
o Trả thường kỳ 1 tháng một lần, số tiền là 3.000.000 đồng/kỳ(Ba triệu
đồng chẵn),bắt đầu từ ngày 20/08/2015.

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM HAI BÊN
1.
2.
-

Trách nhiệm của bên A
Giao nhà cho bên B, đúng ngày hợp đồng có hiệu lực.
Đảm bảo quyền sử dụng trọn vẹn , riêng lẻ cho bên B.
Nếu có nhu cầu lấy lại hà phải thông báo cho bên B trước 1 tháng.
Trách nhiệm của bên B
Trả tiền thuê nhà đúng thời hạn.
Sử dụng nhà đúng mục đích thuê.
Không được chuyển nhượng hợp đồng hoặc cho thuê lại.
Đăng ký trạm trú, tạm vắng đầy đủ.
Phải giữ ANTT trong khu vực.
Nếu bên B vi phạm các điều khoản trên thì bên A có quyền cắt hợp đồng.

ĐIỀU 5 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG
2

-

-

Thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.
Trường hợp có tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì cùng nhau
bàn bạc thống nhất , nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.
Chấm dứt hợp đồng khi : Hết hạn hợp đồng và bên B được ưu tiên ký tiếp
hợp đồng mới.
Hợp đồng này được lập 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như
nhau.

Có hiệu lực kể từ ngày ký.
BÊN CHO THUÊ NHÀ
(BÊN A)

HỒ THỊ THANH THÁI

BÊN THUÊ NHÀ
(BÊN B)

TRẦN THIỆN KHÁNH

3

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Đà Nẵng, ngày 20 tháng 8 năm 2015
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Chúng tôi đứng tên dưới đây là :
BÊN CHO THUÊ NHÀ : (gọi tắt là Bên A)
Bà: HỒ THỊ THANH THÁI Sinh năm : 1953
CMND số : 200189600 cấp ngày : 3/11/2009 tại CA.Đà Nẵng.
Hộ khẩu thường trú : 9 Phạm Phú Thứ, P.Hải Châu 1,Q.Hải Châu,TP.Đà Nẵng
Điện thoại : 0905884117
BÊN THUÊ NHÀ : (gọi tắt là Bên B)
Ông: TRẦN THIỆN KHÁNH Sinh năm : 1996
CMND số: 205919110 cấp ngày:23/06/2012 tại CA.Quảng
Nam
Hộ khẩu thường trú : Thôn 2 Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại : 01684025924
1
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ - Trang 2
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ - Người đăng: nvminh0710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 9 10 145