Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
(toàn bộ ngôi nhà số........đường..................phường..........quận.............)
Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại...........................chúng tôi ký
tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu
trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:
Bên cho thuê (1):
Ông (Bà) .........................................................................................................................
Sinh ngày ...................tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):........................................................................................
Sinh ngày....................tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:......................đường...........................................
phường..........................................quận....................thành phố.................................. (2)
Bên thuê (1):
Ông (Bà) .........................................................................................................................
Sinh ngày ...................tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):........................................................................................
Sinh ngày....................tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:..............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
(toàn bộ ngôi nhà số........đường..................phường..........quận.............)
Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại...........................chúng tôi
tên dưới đây, những người tự nhận thấy đủ năng lựcnh vi dân sự tự chịu
trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:
Bên cho thuê
(1)
:
Ông (Bà) .........................................................................................................................
Sinh ngày ...................tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):........................................................................................
Sinh ngày....................tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:......................đường...........................................
phường..........................................quận....................thành phố..................................
(2)
Bên thuê
(1)
:
Ông (Bà) .........................................................................................................................
Sinh ngày ...................tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):........................................................................................
Sinh ngày....................tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................................
cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:......................đường...........................................
phường...........................................quận....................thành phố..................................
(2
Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê đồng ý cho Bên thuê thuê toàn b ngôi
nhà với những thỏa thuận sau đây:
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn 9 10 829