Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất mới nhất

Được đăng lên bởi manhcuong10m3
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(1)

(Số: ……………./HĐTQSDĐ)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., Tại ……………………………………………….Chúng tôi gồm có:
BÊN CHO THUÊ (BÊN A):
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ……………………………………………..
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..
Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………
Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: ……………………..……………………………………………………………… làm đại diện.
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông (Bà): ……………………………………………………………Sinh ngày: …………………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày …………. tại ……………………………………..
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Cùng vợ (chồng) là:
Ông (Bà): ……………………………………………………………Sinh ngày: …………………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày …………. tại ……………………………………..
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ: ………………………………………………………Sinh ngày: ………………………
Chứng minh nhân dân số: …………..…… cấp ngày ………….. tại ……………………………………
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Các thành viên của hộ gia đình:
Họ và tên: ………………………………………………………Sinh ngày: ……….………………………
Chứng minh nhân dân số: ………………cấp ngày ..………….. tại ……………………….……………
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện: ……………………………………………Sinh ngày: ………………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………cấp ngày ………...….. tại ……………………………………
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……..ngày …… tháng …… năm ……. do
………………… lập.
3. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức: ……………………………….…………………………………………………………………

Trụ sở: …………………………………...
HP ĐNG THUÊ QUYN S DNG ĐT
( 1 )
(Số: ……………./HĐTQSDĐ)
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., Tại ……………………………………………….Chúng tôi gồm có:
BÊN CHO THUÊ (BÊN A):
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ……………………………………………..
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..
Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………
Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: ……………………..……………………………………………………………… làm đại diện.
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông (Bà): ……………………………………………………………Sinh ngày: …………………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày …………. tại ……………………………………..
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Cùng vợ (chồng) là:
Ông (Bà): ……………………………………………………………Sinh ngày: …………………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày …………. tại ……………………………………..
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
………………………………………………………………………………………………………………….
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất mới nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất mới nhất - Người đăng: manhcuong10m3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất mới nhất 9 10 830