Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng thuê tài sản

Được đăng lên bởi phantuyen-hvtc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN
Số:

-

/20…./HĐCTTS

Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

-

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày ………….. tháng ……………. năm 200…….., tại trụ sở chính công ty
…………………………… chúng tôi gồm :
Bên Thuê :
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Đại diện bởi:
Chức vụ:

Giám đốc Công ty.

Mã số thuế:
Bên cho thuê:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Đại diện bởi:
Chức vụ:
Giám đốc Công ty.
Tài khoản số
Mã số thuế:
Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai Bên nhất trí ký kết Hợp đồng ………………… với những điều
khoản cụ thể sau:
§iÒu 1: Các thuật ngữ sử dụng trong Hợp đồng
 “Bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ”: Là những sửa chữa không nằm trong định kỳ sửa chữa
đã được dự định trước theo thoả thuận của hai Bên/ theo định kỳ phân bổ kế toán.
 “Hao mòn tự nhiên”: Là sự giảm giá trị tài sản một cách tự nhiên mặc dù tài sản được
sử dụng đúng công suất, bảo quản theo đúng qui định.
 “Tản sản”: Là các máy móc, thiết bị được qui định tại Điều 2 Hợp đồng này.
§iÒu 2: Đối tượng của Hợp đồng và giá cả
Tên tài sản

Nguyên giá

Thời gian

Mức trích

Giá trị còn lại tại

Giá

(VNĐ)

sử dụng

khấu
hao/tháng
(VNĐ)

ngày ký kết HĐ
(VNĐ)

thuê/thán
g
(VNĐ)

Giá cả trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Tiêu chuẩn chất lượng: Tất cả các máy móc đều phải hoạt động tốt, đạt công suất quy định
của máy.
§iÒu 3: Mục đích thuê
Bên thuê thuê các thiết bị, máy móc quy định trong Điều 2 của Hợp đồng này nhằm mục đích:
Giao các máy móc nói trên cho …………………………
§iÒu 4: Thời điểm và địa điểm chuyển giao tài sản:
 Bên cho thuê chuyển giao tài sản cho Bên thuê tại ………..trong thời
hạn ................................ kể từ ngày ký kết hợp đồng;
 Bên thuê trả tài sản cho Bên cho thuê trong thời hạn ………………… kể từ khi thanh lý
Hợp đồng tại ……………………………. ( )
 Việc chuyển giao tài sản giữa các Bên chỉ được coi là có giá trị trên cơ sở Biên bản bàn
giao được lập có sự xác nhận của chủ thể có thẩm quyền của hai Bên.
§iÒu 5: Phương thức xác định giá trị tài sản
Giá trị tài sản được tính căn cứ trên nguyên giá tài sản ban đầu, thời gian đã sử dụng, giá trị
khấu hao trên các kỳ khấu hao. Nếu trong quá trình sử dụng đã có sự thay thế linh kiện làm
tăng hoặc giảm giá trị của tài sản thì giá trị tăng thêm hoặc giảm đi này cũng được tính vào
giá trị của tài sản.
Giá trị tài sản còn lại = Nguyên giá tài sản cố định – Số khấu hao luỹ kế của tài sản cố đị...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o-----------
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN
Số: /20…./HĐCTTS
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày ………….. tháng ……………. năm 200…….., tại trụ sở chính công ty
…………………………… chúng tôi gồm :
Bên Thuê :
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Đại diện bởi:
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
Mã số thuế:
Bên cho thuê:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Đại diện bởi:
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
Tài khoản số
Mã số thuế:
Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai Bên nhất trí kết Hợp đồng ………………… với những điều
khoản cụ thể sau:
§iÒu 1: Các thuật ngữ sử dụng trong Hợp đồng
“Bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ”: Là những sửa chữa không nằm trong định kỳ sửa chữa
đã được dự định trước theo thoả thuận của hai Bên/ theo định kỳ phân bổ kế toán.
“Hao mòn tự nhiên”: sự giảm giá trị tài sản một cách tự nhiên mặc dù tài sản được
sử dụng đúng công suất, bảo quản theo đúng qui định.
“Tản sản”: Là các máy móc, thiết bị được qui định tại Điều 2 Hợp đồng này.
§iÒu 2: Đối tượng của Hợp đồng và giá cả
Tên tài sản Nguyên giá Thời gian Mức trích Giá trị còn lại tại Giá
hợp đồng thuê tài sản - Trang 2
hợp đồng thuê tài sản - Người đăng: phantuyen-hvtc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
hợp đồng thuê tài sản 9 10 126