Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Được đăng lên bởi penguinpon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG
Số: 01/HĐTVP/2003
TPHCM,Ngày 15 tháng 08 năm 2003
BÊN THUÊ (BÊN A):

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT CÁT
Địa chỉ: 217 Bis (lầu 5) Nguyễn Thị Minh Khai, P. NCT, Q. 1 – TP. HCM
Điện thoại:
Fax:
Email:
Mã số thuế: 0303025211
Do Ông Nguyễn Đức Lợi– Giám đốc làm đại diện
BÊN CHO THUÊ: ( BÊN B)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & KIỂM TOÁN GIA CÁT
Địa chỉ: Cao ốc Gia Cát – 217 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. NCT, Q. 1 – TP. HCM
Điện thoại: 9255082 – 9255083 - 9255084
Fax: 8334774
Email: giacat@hcm.vnn.vn
Mã số thuế: 0301932052
Do Ông Phương Bảo Quốc – Giám đốc làm đại diện
Đồng ý ký kết hợp đồng thuê văn phòng với điều khoản và điều kiện như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
-

Bên B đồng ý cho Bên A thuê căn phòng tại 217 Bis (lầu 5) Nguyễn Thị Minh Khai, P.
NCT, Q. 1 – TP. HCM.

-

Thời gian cho thuê : ............Từ ngày: ........................ đến ngày: .................................

-

Diện tích sử dụng : ........................................................................................................

-

Giá cho thuê là: .................. ( Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)

-

Mục đích thuê: làm trụ sở công ty

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
-

Giao nhà, trang thiết bị và tiện nghi trong nhà cho Bên A đúng ngày thoả thuận có giá
trị.

-

Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ căn nhà cho Bên A

-

Được hưởng phí dịch vụ được quy định trong hợp đồng này.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
-

Sử dụng đúng mục đích thuê
1

-

Được sửa chữa mới trước khi sử dụng; khi sửa chữa phải tuân theo những quy định
xây dựng cơ bản và chịu mọi chi phí sửa chữa phát sinh trong quá trình sửa chữa.

-

Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng.

-

Không được cho thuê lại.

-

Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: Điện, nước, điện
thoại....

-

Thanh toán phí thuê văn phòng đúng hạn cho Bên A

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
-

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này. Trong quá trình
thực hiện hợp đồng nếu phát sinh các vấn đề khác thì hai bên cùng thống nhất với
nhau bằng văn bản.

-

Hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi nhận thấy không còn cần thiết, trước khi
chấm dứt hợp đồng phải báo trước cho bên kia biết bằng văn bản.

-

Hợp đồng này được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có
hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký.
BÊN CHO THUÊ

BÊN THUÊ

PHƯƠNG BẢO QUỐC
LỢ I

NGUYỄN ĐỨC

2

...
H P Đ NG THUÊ VĂN PHÒNG
S : 01/HĐTVP/2003
TPHCM,Ngày 15 tháng 08 năm 2003
BÊN THUÊ (BÊN A):
CÔNG TY TNHH T V N & D CH V B T Đ NG S N Đ T CÁTƯ
Đ a ch : 217 Bis (l u 5) Nguy n Th Minh Khai, P. NCT, Q. 1 – TP. HCM
Đi n tho i: Fax:
Email:
Mã s thu : 0303025211 ế
Do Ông Nguy n Đ c L i– Giám đ c làm đ i di n
BÊN CHO THUÊ: ( BÊN B)
CÔNG TY TNHH T V N & KI M TOÁN GIA CÁTƯ
Đ a ch : Cao c Gia Cát – 217 Bis Nguy n Th Minh Khai, P. NCT, Q. 1 – TP. HCM
Đi n tho i: 9255082 – 9255083 - 9255084 Fax: 8334774
Email: giacat@hcm.vnn.vn
Mã s thu : 0301932052 ế
Do Ông Ph ng B o Qu c – Giám đ c làm đ i di nươ
Đ ng ý ký k t h p đ ng thuê văn phòng v i đi u kho n và đi u ki n nh sau: ế ư
ĐI U 1: N I DUNG H P Đ NG
- Bên B đ ng ý cho Bên A thuê căn phòng t i 217 Bis (l u 5) Nguy n Th Minh Khai, P.
NCT, Q. 1 – TP. HCM.
- Th i gian cho thuê : ............T ngày: ........................ đ n ngày: ế .................................
- Di n tích s d ng : ........................................................................................................
- Giá cho thuê là: .................. ( Giá trên ch a bao g m thu GTGT)ư ế
- M c đích thuê: làm tr s công ty
ĐI U 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A CÁC BÊN
1/ Quy n và nghĩa v c a Bên B:
- Giao nhà, trang thi t b ti n nghi trong nhà cho Bên A đúng ngày tho thu n giáế
tr .
- B o đ m quy n s d ng tr n v n, riêng r căn nhà cho Bên A
- Đ c h ng phí d ch v đ c quy đ nh trong h p đ ng này.ượ ưở ượ
2/ Quy n và nghĩa v c a Bên A:
- S d ng đúng m c đích thuê
1
HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG - Trang 2
HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG - Người đăng: penguinpon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG 9 10 631