Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê xe bơm

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Trung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số:

/2015/HĐ-KT

“Về việc thuê xe bơm bê tông”

-

Căn cứ Luật Dân sự số 33/2005/QH11, Luật thương mại số 36/2005/QH11đã được
Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khoá 11 thông qua ngày 14
tháng 6 năm 2005;

-

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.
Hôm nay, ngày

tháng năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng

Thiên Tân , Chúng tôi gồm có:
ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THIÊN TÂN
(Gọi tắt là Bên A)
Đại diện:

Ông NGUYỄN VĂN MẠNH

Chức vu : Giám đốc

Địa chỉ:

Số 68, Đường Đỗ Đức Duc, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại : 04.3785.5974/04.3785.6836

Fax: 04.3785.5975

Mã Số thuế: 0102826395
Tài khoản: 03311 1515 6868 tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Ba Đình, Phòng giao
dịch Vĩnh Phúc 1- Hà Nội
ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ:
(Gọi tắt là Bên B)
Đại diện:

Chức vu: Giám đốc

Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax : 05113 769 151

Mã số thuế:
Tài khoản:
1

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp
đồng kinh tế với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA HỢP ĐỒNG
Bên A thuê Bên B 01 xe bơm bê tông , phuc vu thi công các công trình của Bên A
thuộc các gói trong công trình

- tại

ĐIỀU 2: KHỐI LƯỢNG, ĐƠN GIÁ, THỜI GIAN THUÊ VÀ GIÁ TRỊ CỦA HỢP
ĐỒNG
2.1.1 : Khối lượng:

xe bơm bê tông

2.1.2 : Đơn giá:
Đơn giá đã bao gồm VAT, lương tài xế và nhiên liệu bơm bê tông tại chỗ
Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí nhiên liệu di chuyển xe. Dịnh mức di chuyển
40lit/100km
3. Thời gian thuê : theo nhu cầu của bên A, dự tính từ ngày.
ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
3.1. Điều kiện thanh toán:
3.2. Hình thức thanh toán:
Chuyển khoản vào tài khoản của bên B.
Đồng tiền thanh toán ghi trong hợp đồng là đồng tiền Việt Nam.
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CÁC BÊN
4.1 Trách nhiệm và quyền hạn của bên A:
Thông báo cho Bên B tiến độ, khối lượng, địa điểm đổ bê tông trước 24 giờ và khẳng
định lần cuối ít nhất trước 02 giờ.
Bố trí điểm đỗ an toàn.
2

Không sử dung xe làm tài sản thế chấp.
Không tự ý làm thay đổi kết cấu, tính năng của xe, máy so với nguyên trạng của xe khi
nhận ban đầu.
Xác nhận khối lượng và cự ly đầy đủ và chính xác để làm cơ sở cho việc thanh quyết
toán giữa hai bên
Chịu chi phí nhiên liệu cho xe di chuyển với định mức…
Cấp vữa thông ống bơm bê tông và nước ngọt rửa xe.
Đảm bảo độ sut của bê tông bơm tô...

 

!"#$
Số: /2015/HĐ-KT
%&'()*+,-./01/,*234
Căn cứ Luật Dân s số 33/2005/QH11, Luật thương mại số 36/2005/QH11đã được
Quốc hội Nước Cộng Hòa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khoá 11 thông qua ngày 14
tháng 6 năm 2005;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng
Thiên Tân , Chúng tôi gồm có:
567879:;<=>8?;@7?
AB(*C*DE6,F
 8;GH5 (I1JK
  !"#$%&'(!)*+(!,-'.
/0 12345636752812345634 9:12345636756
;/%< 1=1>>476
!-?0@144===6=6/'A-!$%AB.CD#E0
FGH=,-'.
567L879
AB(*C*DE6,6F
  IC(B

/0 9:16==457=6=
;J/%<
!-?0@
=
Hợp đồng thuê xe bơm - Trang 2
Hợp đồng thuê xe bơm - Người đăng: Nguyễn Đức Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng thuê xe bơm 9 10 79