Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

MẪU HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA
Hợp đồng số:.................... HĐTT/2
– Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ–TTg ngày 24–6–2002 của Thủ tướng Chính
phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.
– Căn cứ biên bản thỏa thuận số... ngày... tháng... năm... giữa công ty, Tổng Công
ty, cơ sở chế biến thuộc các thành phần kinh tế với hợp tác xã, hộ nông dân (đại diện hộ
nông dân, trang trại,...).
Hôm nay, ngày... tháng... năm... tại: ................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1– Tên doanh nghiệp mua hàng (gọi là Bên A).

– Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
– Điện thoại:..................................... Fax: ........................................................................................
– Tài khoản số:................................. Mở tại ngân hàng: ..................................................................
– Mã số thuế DN: ............................................................................................................................
– Đại diện bởi ông (bà):...................................... Chức vụ: ..............................................................
(Giấy ủy quyền số:.......... viết ngày..... tháng..... năm.......

bởi ông

(bà)....................... Chức vụ:................................ Ký).
2– Tên người sản xuất (gọi là Bên B)

– Đại diện bởi ông (bà):...................................... Chức vụ: ..............................................................
– Địa chỉ:..........................................................................................................................................
– Điện thoại:..................................... Fax: ........................................................................................
– Tài khoản số (nếu có):................................. Mở tại ngân hàng: ....................................................
– Số CMND:........................ cấp ngày... tháng... năm... tại ..............................................................
– Mã số thuế (nếu có): .....................................................................................................................
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điề...
I. MẪU HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA
Hợp đồng số:.................... HĐTT/2
Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ–TTg ngày 24–6–2002 của Thủ tướng Chính
phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.
Căn cứ biên bản thỏa thuận số... ngày... tháng... năm... giữa công ty, Tổng Công
ty, cơ sở chế biến thuộc các thành phần kinh tế với hợp tác xã, hộ nông dân (đại diện hộ
nông dân, trang trại,...).
Hôm nay, ngày... tháng... năm... tại: ................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1– Tên doanh nghi p mua hàng (g i là Bên A).
– Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
– Điện thoại:..................................... Fax: ........................................................................................
– Tài khoản số:................................. Mở tại ngân hàng: ..................................................................
– Mã số thuế DN: ............................................................................................................................
– Đại diện bởi ông (bà):...................................... Chức vụ: ..............................................................
(Giấy ủy quyền số:.......... viết ngày..... tháng..... năm....... bởi ông
(bà)....................... Chức vụ:................................ Ký).
2– Tên ng i s n xu t (g i là Bên B) ườ
– Đại diện bởi ông (bà):...................................... Chức vụ: ..............................................................
– Địa chỉ:..........................................................................................................................................
– Điện thoại:..................................... Fax: ........................................................................................
– Tài khoản số (nếu có):................................. Mở tại ngân hàng: ....................................................
– Số CMND:........................ cấp ngày... tháng... năm... tại ..............................................................
– Mã số thuế (nếu có): .....................................................................................................................
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
i u 1. Bên A nh n mua c a Bên B.Đ
Tên hàng.............................................. số lượng: .............................................................................
Trong đó:
– Loại............., số lượng................., đơn giá.................. thành tiền:.................................................
– Loại............., số lượng................., đơn giá.................. thành tiền:.................................................
– Loại............., số lượng................., đơn giá.................. thành tiền:.................................................
Tổng giá trị hàng hóa nông sản................................ đồng (viết bằng chữ).
Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa - Trang 2
Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa 9 10 345