Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng tín dụng ngắn hạn đồng Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỒNG VIỆT NAM
Số:
-

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 12/12/1997;
Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 24/2004/QH11 do Quốc
hội thông qua ngày 15/06/2004 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Căn cứ Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày
31/12/2001 ban hành Quy chế Cho vay của Tổ chức Tín dụng đối với Khách hàng và các văn
bản sửa đổi, bổ sung của Thống đốc Ngân hàng Nhà nuớc;
- Căn cứ Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 20/2000/QĐ - TDĐT ngày
26/05/2000; Quy chế cho vay sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số
15A/2002/VFC ngày 01/02/2002 và Quyết định số 51A/2003/VFC ngày 28/5/2003 của Công
ty Tài chính CNTT đối với khách hàng
- Căn cứ Giấy đề nghị vay vốn ngày 22 tháng 05 năm 2007 của Công ty ….
- Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2007, tại Công ty….., chúng tôi gồm có:
Bên cho vay
:
(Sau đây gọi là Công ty….)
Địa chỉ
:
Điện thoại
:
Fax:
Người đại diện
:
Chức vụ:
Bên vay
: (Sau đây gọi là Bên vay)
Giấy phộp kinh doanh:
Địa chỉ:
: P501
Điện thoại
:
Fax:
Người đại diện:
:
Chức vụ:
Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng tín dụng theo các điều khoản sau:
Điều 1: Số tiền cho vay - Mục đích sử dụng - phương thức giải ngân

1.1.
1.2.
1.3.
1

Công ty Tài chính đồng ý cho Bên vay được vay số tiền
(Bằng chữ: ).
Mục đích cho vay:….
Phương thức giải ngân:
Tiền vay có thể được rút một lần hoặc nhiều lần kể từ ngày ký kết Hợp đồng tín dụng.
Mỗi lần rút vốn Bên vay ký Khế ước nhận nợ (theo mẫu của Công ty Tài chính), kèm
theo các chứng từ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay phù hợp với Khoản 1.2
- Điều 1. Tổng số tiền thực vay (sau đây gọi là nợ gốc) là tổng số tiền được ghi trên tất cả
các khế ước nhận nợ và không vượt quá số tiền vay ghi tại Khoản 1.1 - Điều 1.
Phương thức giải ngân: chuyển khoản.
Điều 2: Thời hạn cho vay - Lãi suất cho vay - lãi suất nợ quá hạn
2.1. Thời hạn cho vay : Kể từ ngày giải ngân đầu tiên đến 21/12/2007.
2.2. Lãi suất cho vay : 1%/tháng.
2.3. Lãi suất nợ quá hạn: Bằng 150% lãi suất quy định tại Khoản 2.2- Điều 2 tại thời điểm
chuyển nợ quá hạn và được tính từ ngày chuyển nợ quá hạn.
Điều 3: trả nợ gốc và lãi

3.1.

Trả nợ gốc: nợ gốc được trả một lần hoặc nhiều lần nhưng không được chậm hơn thời hạn
cho vay qui định tại Khoản 2.1-Điều 2 .
3.2. Trả lãi vay: Lãi được tính bắt đầu từ ngày Bên vay nhận nợ với C...
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỒNG VIỆT NAM
Số:
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 12/12/1997;
Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 24/2004/QH11 do Quốc
hội thông qua ngày 15/06/2004 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Căn cứ Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày
31/12/2001 ban hành Quy chế Cho vay của Tổ chức Tín dụng đối với Khách hàng và các văn
bản sửa đổi, bổ sung của Thống đốc Ngân hàng Nhà nuớc;
- Căn cứ Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 20/2000/QĐ - TDĐT ngày
26/05/2000; Quy chế cho vay sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo Quyết định s
15A/2002/VFC ngày 01/02/2002 Quyết định số 51A/2003/VFC ngày 28/5/2003 của Công
ty Tài chính CNTT đối với khách hàng
- Căn cứ Giấy đề nghị vay vốn ngày 22 tháng 05 năm 2007 của Công ty ….
- Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2007, tại Công ty….., chúng tôi gồm có:
Bên cho vay :
(Sau đây gọi là Công ty….)
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
Người đại diện : Chức vụ:
Bên vay : (Sau đây gọi là Bên vay)
Giấy phộp kinh doanh:
Địa chỉ: : P501
Điện thoại : Fax:
Người đại diện: : Chức vụ:
Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng tín dụng theo các điều khoản sau:
Điu 1: S tin cho vay - Mục đích sử dng - phương thc gii ngân
1.1. Công ty Tài chính đng ý cho Bên vay được vay s tiền (Bằng chữ: ).
1.2. Mục đích cho vay:….
1.3. Phương thức giải ngân:
1 Tiền vay thể được rút một lần hoặc nhiều lần kể từ ngày kết Hợp đồng tín dụng.
Mỗi lần rút vốn Bên vay Khế ước nhận n (theo mẫu của Công ty Tài chính), kèm
theo các chứng từ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay phù hợp với Khoản 1.2
- Điều 1. Tổng số tiền thực vay (sau đây gọi là nợ gốc) là tổng số tiền được ghi trên tất cả
các khế ước nhận nợ và không vượt quá số tiền vay ghi tại Khoản 1.1 - Điều 1.
Phương thức giải ngân: chuyển khoản.
Điu 2: Thi hn cho vay - i suất cho vay - lãi sut n quá hạn
2.1. Thời hạn cho vay : Kể từ ngày giải ngân đầu tiên đến 21/12/2007.
2.2. Lãi suất cho vay : 1%/tháng.
2.3. Lãi suất nợ quá hạn: Bằng 150% lãi suất quy định tại Khoản 2.2- Điều 2 tại thời điểm
chuyển nợ quá hạn và được tính từ ngày chuyển nợ quá hạn.
Điều 3: trả nợ gốc và lãi
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn đồng Việt Nam - Trang 2
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn đồng Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn đồng Việt Nam 9 10 949