Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng tín dụng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- -------

Hợp đồng tín dụng
Số:

/SGD-KLSC

-

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa
Việt nam thông qua ngày 14/6/2005;

-

Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng ban hành ngày 12/12/1997;

-

Căn cứ Qui chế ………………………….
Hôm nay, ngày

tháng 11 năm 2007, tại Sở giao dịch …………… chúng tôi gồm

có:
A. Bên cho vay
Sở giao dịch Ngân hàng………..

Địa chỉ : …………….
Điện thoại : .............

Fax: 04........

Người đại diện :

Chức vụ :

B. Bên vay
Công ty Cổ ...................

Địa chỉ :
Điện thoại :

Fax:

Người đại diện :
(Theo Biên bản họp Hội đ................

Chức vụ : Tổng Giám đốc
/BB-HĐQT ngày 20/11/2007)

Các bên thoả thuận và nhất trí ký Hợp đồng tín dụng theo các điều khoản và điều
kiện sau đây:
Điều 1 : Cấp tín dụng; phương thức cho vay
Bên cho vay đồng ý cấp cho Bên vay các khoản vay có thời hạn xác định với Hạn mức tín

dụng cam kết tối đa là một trăm tỷ đồng (100.000.000.000 đồng)
Phương thức cho vay : theo hạn mức tín dụng
Tổng dư nợ của Bên vay không vượt quá hạn mức tín dụng cam kết của Bên cho vay tại
mọi thời điểm trừ trường hợp có qui định khác trong Hợp đồng này.
Điều 2 : Mục đích sử dụng vốn vay
Bên vay phải sử dụng số tiền vay theo Hợp đồng này để thực hiện các phương án đầu tư
hoặc phương án kinh doanh (sau đây gọi là Phương án vay vốn) được Bên cho vay chấp

thuận.
Điều 3 : Thời hạn

10
Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật – 

Thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng
Thời hạn cho vay được xác định cho từng món vay, được hai bên thoả thuận và ghi trên
Giấy nhận nợ. Thời hạn cho vay tối đa bằng 12 tháng kể từ ngày nhận nợ vay.
Điều 4 : Lãi suất cho vay, đồng tiền cho vay và trả nợ
4.1 - Đồng tiền cho vay, trả nợ gốc, lãi và phí là đồng Việt Nam (VND).
4.2 - Lãi suất cho vay trong hạn : bằng 11,4%/năm (mười một phẩy bốn phần
trăm/năm)
4.3 - Lãi vay phải trả được tính trên số dư nợ thực tế theo từng giấy nhận nợ nhân (x)
với lãi suất cho vay theo năm nhân (x) với số ngày vay thực tế của số dư nợ trên mỗi
giấy nhận nợ chia (:) cho 360 ngày.
4.4 - Trong trường hợp phát sinh nợ quá hạn thì áp dụng lãi suất nợ quá hạn :
(a) Nợ gốc quá hạn : áp dụng lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất nợ trong hạn đã
nêu tại mục 4.2.
(b) Nợ lãi quá hạn: áp dụng lãi suất quá hạn bằng 2,4%/năm đối với số lãi bị
chuyển quá hạn.
Điều 5 : Giải ngân khoản vay
5.1 - Bên cho vay giải ngân theo đề nghị của BÊN VAY.
5.2...
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- -------
Hợp đồng tín dụng
Số: /SGD-KLSC
- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 được Quốc Hội nước Cộng hoà hội Chủ nghĩa
Việt nam thông qua ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng ban hành ngày 12/12/1997;
- Căn cứ Qui chế ………………………….
Hôm nay, ngày tháng 11 năm 2007, tại Sở giao dịch …………… chúng tôi gồm
có:
A. Bên cho vay
Sở giao dịch Ngân hàng………..
Địa chỉ : …………….
Điện thoại : ............. Fax: 04........
Người đại diện : Chức vụ :
B. Bên vay
Công ty C ...................
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
Người đại diện : Chức vụ : Tổng Giám đốc
(Theo Biên bản họp Hội đ................ /BB-HĐQT ngày 20/11/2007)
Các bên thoả thuận và nhất trí ký Hợp đồng tín dụng theo các điều khoản và điều
kiện sau đây:
Điều 1 : Cấp tín dụng; phương thức cho vay
Bên cho vay đồng ý cấp cho Bên vay các khoản vaythời hạn xác định với Hạn mức tín
dụng cam kết tối đa là một trăm tỷ đồng (100.000.000.000 đồng)
Phương thức cho vay : theo hạn mức tín dụng
Tổng nợ của Bên vay không vượt quá hạn mức tín dụng cam kết của Bên cho vay tại
mọi thời điểm trừ trường hợp có qui định khác trong Hợp đồng này.
Điều 2 : Mục đích sử dụng vốn vay
Bên vay phải sử dụng số tiền vay theo Hợp đồng này để thực hiện c phương án đầu
hoặc phương án kinh doanh (sau đây gọi Phương án vay vốn) được Bên cho vay chấp
thuận.
Điều 3 : Thời hạn
Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật – www.luatsudongnama.com
10
Hợp đồng tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng tín dụng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hợp đồng tín dụng 9 10 30