Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng tư vấn xây dựng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG
Số:.../.....
Về việc:
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng
- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
- Tư vấn khảo sát xây dựng
- Tư vấn thiết kế xây dựng
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số...;
- Căn cứ:... (các quy định khác của pháp luật có liên quan)
- Căn cứ quy định của Bộ Xây dựng về: (định mức chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng,
định mức chi phí khảo sát, định mức chi phí thiết kế...);
- Theo văn bản (quyết đinh, phê duyệt, đề nghị) hoặc sự thỏa thuận của....
Hôm nay, ngày...................... tại................... chúng tôi gồm:
BÊN GIAO THẦU: (Sau đây gọi là Bên A)

Tên đơn vị:
ĐKKD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:

Fax:

Đại diện:

Email:
Chức vụ:

Theo văn bản ủy quyền số:
BÊN NHẬN THẦU: (Sau đây gọi là Bên B)

Tên đơn vị:
ĐKKD số:

Ngày cấp:

Chứng chỉ năng lực hành nghề số:

Nơi cấp:
Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:
Đại diện:
Theo văn bản ủy quyền số:

Fax:

Email:
Chức vụ:

Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng với những điều khoản sau:
Điều 1. Nội dung công việc phải thực hiện
Bên A giao cho Bên B thực hiện các công việc với các yêu cầu về sản phẩm phải
đạt được như sau:
1.1. Sản phẩm của Hợp đồng lập quy hoạch xây dựng: có nội dung chủ yếu được
ghi trong Luật xây dựng và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt bao
gồm:
- Sản phẩm của Hợp đồng lập quy hoạch xây dựng theo Khoản 2 Điều 15 Luật Xây
dựng và Điều 9 Nghị định quản lý quy hoạch xây dựng;
- Sản phẩm của Hợp đồng lập quy hoạch xây dựng đô thị gồm: Sản phẩm của Hợp
đồng lập quy hoạch xây dựng đô thị theo Điều 20 Luật Xây dựng và Điều 17 Nghị
định quản lý quy hoạch xây dựng; sản phẩm của Hợp đồng lập quy hoạch chi tiết
xây dựng đô thị theo Điều 24 Luật xây dựng và Điều 26 Nghị định quản lý quy
hoạch xây dựng.
- Sản phẩm của Hợp đồng lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo
Điều 29 Luật Xây dựng và Điều 34 Nghị định quản lý quy hoạch xây dựng.
1.2. Sản phẩm của Hợp đồng lập dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các
nội dung công việc phải thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Xây dựng và theo
Điều , Điều 7 Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
1.3. Sản phẩm của Hợp đồng khảo sát xây dựng là báo cáo kết quả khảo sát xây
dựng bao gồm các nội...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG
Số:.../.....
Về việc:
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng
- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
- Tư vấn khảo sát xây dựng
- Tư vấn thiết kế xây dựng
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số...;
- Căn cứ:... (các quy định khác của pháp luật có liên quan)
- Căn cứ quy định của Bộ Xây dựng về: (định mức chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng,
định mức chi phí khảo sát, định mức chi phí thiết kế...);
- Theo văn bản (quyết đinh, phê duyệt, đề nghị) hoặc sự thỏa thuận của....
Hôm nay, ngày...................... tại................... chúng tôi gồm:
BÊN GIAO THẦU: (Sau đây gọi là Bên A)
Tên đơn vị:
ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: Fax: Email:
Đại diện: Chức vụ:
Theo văn bản ủy quyền số:
BÊN NHẬN THẦU: (Sau đây gọi là Bên B)
Tên đơn vị:
ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Chứng chỉ năng lực hành nghề số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: Fax: Email:
Đại diện: Chức vụ:
Theo văn bản ủy quyền số:
Hợp đồng tư vấn xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng tư vấn xây dựng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hợp đồng tư vấn xây dựng 9 10 784