Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng ủy quyền

Được đăng lên bởi trinhthihongthomthom
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------Hîp ®ång ñy quyÒn
Chóng t«i gåm cã:
Bªn uû quyÒn (sau ®©y gäi lµ bªn A):
¤ng
: ng« quèc vinh
Sinh ngµy
: 28/04/1988
Hé chiÕu sè
: B1590505 cÊp t¹i Côc Qu¶n Lý XuÊt NhËp C¶nh
Quèc tÞch
: ViÖt Nam
§Þa chØ
: 16513.NE.22 Nd. St Vanco. Uyer. WA 98684 usa.
Bên A là thành viên hộ gia đình có chung các quyền sử dụng đất với hộ
như sau:
+ Thửa đất số 1024, 963; tờ bản đồ số HCC3, HCC4, diện tích 3214 m 2,
căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất: 3224 do UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cấp ngày
15/5/2002;
+ Thửa đất số 1057; tờ bản đồ số HKC4; diện tích 1260,0 m 2, căn cứ theo
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất: ………. do UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cấp ngày
27/8/2004;
+ Thửa đất số 51; tờ bản đồ số: HKC10, diện tích 106,2 m 2, có tài sản gắn
liền với đất là nhà ở tại ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền
Giang; căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH00387 do UBND huyện
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 04/10/2010.
Bªn ®îc uû quyÒn (sau ®©y gäi lµ bªn B):
¤ng
: Ng« Quèc Huª
Sinh ngµy
: 17/03/1953
Chøng minh nh©n d©n sè : 310286373 cÊp t¹i C«ng an tØnh TiÒn Giang
Quèc tÞch
: ViÖt Nam
§Þa chØ thêng tró
: Êp Khu Phè, x· Hßa Kh¸nh, huyÖn C¸i BÌ, tØnh TiÒn
Giang
®©y:

B»ng Hîp ®ång nµy, bªn A uû quyÒn cho bªn B víi nh÷ng tho¶ thuËn sau
§iÒu 1
ph¹m vi uû quyÒn

Bªn B ®îc quyÒn thay mặt và nh©n danh Bªn A thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc
sau ®©y:
§îc quyÒn thay mÆt vµ nh©n danh bªn A (víi t c¸ch thµnh viªn hé) thùc
hiÖn vµ hoµn tÊt c¸c thñ tôc tặng cho, chuyển nhượng, thÕ chÊp; được quyền hủy
bá, söa ®æi, bæ sung c¸c hợp đồng giao dÞch ®· ký (nÕu cã) ®èi víi phÇn quyÒn

sö dông ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt chung trong hé cña bªn A trong hé gia ®×nh
®· nªu trªn. Nh©n danh bªn A, bªn B thùc hiÖn c¸c viÖc sau ®©y:
Liªn hÖ víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®¨ng ký biÕn ®éng quyÒn sö dông
®Êt (tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt), ®o ®¹c, t¸ch thöa hoÆc trÝch lôc b¶n ®å thöa ®Êt …
T¹o ®iÒu kiÖn cho bªn nhËn chuyÓn nhîng, nhËn tÆng cho, nhËn thÕ chÊp
t×m hiÓu c¸c th«ng tin vÒ thöa ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt nªu trªn;
Tho¶ thuËn víi bªn nhËn chuyÓn nhîng, nhËn tÆng cho, nhËn thÕ chÊp vÒ
c¸c ®iÒu kho¶n trong néi dung cña hîp ®ång liªn quan quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n
g¾n liÒn víi ®Êt ®· nªu;
Cïng bªn nhËn chuyÓn nhîng, nhËn t...
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
------------------
Hîp ®ång ñy quyÒn
Chóng t«i gåm cã:
Bªn uû quyÒn (sau ®©y gäi lµ bªn A):
¤ng : ng« quèc vinh
Sinh ngµy : 28/04/1988
Hé chiÕu sè : B1590505 cÊp t¹i Côc Qu¶n Lý XuÊt NhËp C¶nh
Quèc tÞch : ViÖt Nam
§Þa chØ : 16513.NE.22 Nd. St Vanco. Uyer. WA 98684 usa.
Bên A thành viên hộ gia đình chung các quyền sử dụng đất với h
như sau:
+ Thửa đất số 1024, 963; tờ bản đ số HCC3, HCC4, diện tích 3214 m
2
,
căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất: 3224 do UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cấp ngày
15/5/2002;
+ Thửa đất số 1057; tờ bản đồ số HKC4; diện tích 1260,0 m
2
, căn cứ theo
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất: ………. do UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cấp ngày
27/8/2004;
+ Thửa đất số 51; tờ bản đồ số: HKC10, diện tích 106,2 m
2
, có tài sản gắn
liền với đất nhà tại ấp Khu Phố, Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền
Giang; căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà
tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH00387 do UBND huyện
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 04/10/2010.
Bªn ®îc uû quyÒn (sau ®©y gäi lµ bªn B):
¤ng : Ng« Quèc Huª
Sinh ngµy : 17/03/1953
Chøng minh nh©n d©n sè : 310286373 cÊp t¹i C«ng an tØnh TiÒn Giang
Quèc tÞch : ViÖt Nam
§Þa chØ thêng tró : Êp Khu Phè, x· Hßa Kh¸nh, huyÖn C¸i BÌ, tØnh TiÒn
Giang
B»ng Hîp ®ång nµy, bªn A quyÒn cho bªn B víi nh÷ng tho¶ thuËn sau
®©y:
§iÒu 1
ph¹m vi uû quyÒn
Bªn B ®îc quyÒn thay mặt nh©n danh Bªn A thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc
sau ®©y:
§îc quyÒn thay mÆt nh©n danh bªn A (víi t c¸ch thµnh viªn hé) thùc
hiÖn vµ hoµn tÊt c¸c thñ tôc tặng cho, chuyển nhượng, thÕ chÊp; được quyền hủy
bá, söa ®æi, sung c¸c hợp đồng giao dÞch ®· (nÕu cã) ®èi víi phÇn quyÒn
Hợp đồng ủy quyền - Trang 2
Hợp đồng ủy quyền - Người đăng: trinhthihongthomthom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng ủy quyền 9 10 805