Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng xk lạc nhân

Được đăng lên bởi vunhatvimaru-88
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU LẠC NHÂN
Số: ...................Ngày: ...............
GIỮA: ............................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:...................... Telex: ...............Fax:...............................................................................
Được đại diện bởi Ông:..................................................................................................................
Dưới đây được gọi là Bên Bán.
VÀ: ................................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:..................... Telex:...............Fax:.................................................................................
Được đại diện bởi Ông: .................................................................................................................
Dưới đây được gọi là Bên mua.
Hai bên đã đồng ý về việc bên bán cam kết bán và bên mua cam kết mua những hàng hóa theo những
điều kiện và điều khoản dưới đây:
1. TÊN HÀNG: Đậu phôïng nhân loại hỗn hợp, vụ mùa mới năm 1993
2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT: Loại 290 hạt/tối đa 100gr
- Độ ẩm: tối đa 8,50%
- Tạp chất: tối đa 1,00%
- Đậu phộng nhân vỡ: tối đa 3,00%
- Đậu phôïng nhân khác màu: tối đa 3,00%
- Detective: tối đa 8,00%
- Aftoxin: tối đa 5 phần tỷ
- Phải khô sạch, không bị mốc, không bị sâu mọt
- Nguồn gốc xuất xứ: Nam Việt Nam
3. BAO BÌ ĐÓNG GÓI: Trong những bao đay đơn, mới, với trọng lượng tịnh là 50 kg/bao
4. SỐ LƯỢNG: 400 metric tấn ( 5% theo quyền lựa chọn của bên bán)

5. ĐƠN GIÁ: 540 đô la Mỹ/metric tấn FOB Cảng Sài gòn theo tập quán thương mại quốc tế Incoterms
1990.
6. TỔNG TRỊ GIÁ: Khoảng 216.000 Đô la Mỹ (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu ngàn Đô la Mỹ chẵn)
7. THANH TOÁN: Chuyển tiền bằng điện qua Ngân hàng XNK EXIMBANK 7 ngày sau khi người đại diện
của bên mua ở Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam nhận được các chứng từ xuất khẩu.
- 10 ngày sau khi trình các chứng từ xuất khẩu nếu bên mua không thanh toán đúng hạn, bên mua phải
chịu lãi suất nợ quá hạn là 0,05% một ngày.
8. KIỂM TRA VÀ HUN KHÓI KHỬ TRÙNG
- Việc kiểm tra số lượng, trọng...
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU LẠC NHÂN




 !"#$%
&'!(! )*+*,
-.


 !"#$%
&'!(! )*+/0
Hai bên đã đồng ý về việc bên bán cam kết bán và bên mua cam kết mua những hàng hóa theo những
điều kiện và điều khoản dưới đây:
123.40567(8 59:;/</'=/1>>?
@ABCDED3F3GHD3IJ@>KL!1KKM
NOP/!Q9RKS
N5T!19KKS
N405O(:U!?9KKS
N40567(V,/0!?9KKS
N&W:!Q9KKS
NX!R5YZ
NF[V6\9V6#/9V6#\(0/)
N0]0T^/-/
?*_*`aaMb#!!c9/'9:'M) RKVL#
deJfgdKK/MThRSi0jk)l#+#,m
hợp đồng xk lạc nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hợp đồng xk lạc nhân - Người đăng: vunhatvimaru-88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hợp đồng xk lạc nhân 9 10 384