Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng xuất khẩu gạo

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
Số :....................
Ngày:...........................
Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt Nam.
GIỮA:........................................................................................................................
Địa chỉ:.......................................................................................................................
Điện thoại:.............................. Telex: ................................... Fax:.............................
Được đại diện bởi Ông (bà):......................................................................................
Dưới đây được gọi là Bên mua.
VÀ: ...........................................................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................
Điện thoại:.............................. Telex: ................................... Fax:.............................
Được đại diện bởi Ông (bà):......................................................................................
Dưới đây được gọi là Bên bán.
Hai bên mua và bán trên đây đồng ý mua và bán mặt hàng dưới đây theo những
điều kiện sau:
1. TÊN HÀNG : Gạo Việt Nam đã xát
2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT HÀNG HÓA:
- Độ ẩm :

không quá 14%

- Tạp chất :

không quá 0,05%

- Hạt vỡ :

không quá 25%

- Hạt nguyên :

ít nhất 40%

- Hạt bị hư :

không quá 2%

- Hạt bạc bụng :

không quá 8%

- Hạt đỏ :

không quá 4%

- Hạt non :

không quá 1%

- Mức độ xác : mức độ thông thường.
3. SỐ LƯỢNG: [SO LUONG] tấn 10% tùy theo sự lựa chọn của người mua.
4. BAO BÌ ĐÓNG GÓI: đóng gói trong bao đay đơn, mới, mỗi bao 50kg tịnh.
5. GIAO HÀNG: + ............................. tấn giao trong tháng..............
+ ............................. tấn giao trong tháng .............
6. GIÁ CẢ: .......................USD/tấn ......................Cảng..........................................
7. THANH TOÁN : Thanh toán bằng thư tín dụng trả ngay không hủy ngang
Người mua sẽ mở 1 thư tín dụng trả ngay không hủy ngang vào tài khoản của Ngân
hàng .......................................... và yêu cầu những chứng từ chuyển nhượng sau đây để
thanh toán.
- Trọn bộ hóa đơn thương mại.

- Trọn bộ vận đơn sạch hàng đã chất lên tàu.
- Giấy chứng nhận trọng lượng và chất lượng do người giám sát độc lập phát hành.
- Giấy chứng nhận xuất xứ.
- Giấy chứng nhận vệ sinh thực vật.
- Giấy c...
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
Số :....................
Ngày:...........................
Hợp đồng này c nhận việc mua bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt Nam.
GIỮA:........................................................................................................................
Địa chỉ:.......................................................................................................................
Điện thoại:.............................. Telex: ...................................Fax:.............................
Được đại diện bởi Ông (bà):......................................................................................
Dưới đây được gọi Bên mua.
VÀ: ...........................................................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................
Điện thoại:.............................. Telex: ...................................Fax:.............................
Được đại diện bởi Ông (bà):......................................................................................
Dưới đây được gọi Bên bán.
Hai bên mua và bán trên đây đồng ý mua bán mặt ng dưới đây theo những
điều kiện sau:
1. TÊN HÀNG : Gạo Việt Nam đã xát
2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT HÀNG HÓA:
- Độ ẩm : không quá 14%
- Tạp chất : không quá 0,05%
- Hạt vỡ : không quá 25%
- Hạt nguyên : ít nhất 40%
- Hạt bị : không quá 2%
- Hạt bạc bụng : không quá 8%
- Hạt đỏ : không quá 4%
- Hạt non : không quá 1%
- Mức độ xác : mức độ thông thường.
3. SỐ LƯỢNG: [SO LUONG] tấn 10% tùy theo sự lựa chọn của người mua.
4. BAO ĐÓNG GÓI: đóng gói trong bao đay đơn, mới, mỗi bao 50kg tịnh.
5. GIAO HÀNG: + .............................tấn giao trong tháng..............
+ .............................tấn giao trong tháng .............
6. GIÁ CẢ: .......................USD/tấn ......................Cảng..........................................
7. THANH TOÁN : Thanh toán bằng thư tín dụng trả ngay không hủy ngang
Người mua sẽ mở 1 thư tín dụng trả ngay không hủy ngang vào tài khoản của Ngân
hàng .......................................... yêu cầu những chứng từ chuyển nhượng sau đây để
thanh toán.
- Trọn bộ hóa đơn thương mại.
Hợp đồng xuất khẩu gạo - Trang 2
Hợp đồng xuất khẩu gạo - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng xuất khẩu gạo 9 10 317