Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng xuất khẩu thủy sản

Được đăng lên bởi sweetnovember288@gmail.com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
– Tiện ích pháp lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN
Số:...
Hôm nay, ngày.............................. tại....................................., chúng tôi gồm:
Người
bán:.........................................................................................................................
Địa
chỉ:...............................................................................................................................
Điện
thoại:............................
Telex:...................................
Fax:........................................
Người
đại
diện:...................................................................................................................
Người
mua:........................................................................................................................
Địa
chỉ:...............................................................................................................................
Điện
thoại:............................
Telex:...................................
Fax:........................................
Người
đại
diện:...................................................................................................................
Cả 2 bên đã bàn và thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán cho đợt giao hàng vào
tháng....... mặt hàng tôm đông lạnh với những điều kiện và điều khoản sau:
A/ CHI TIẾT VỀ LOẠI HÀNG - GIÁ CẢ VÀ CÁCH PHÂN LOẠI
KÍCH CỠ

USD/KG/CF
JPN PD/PUD
W/P

PHÂN LOẠI

USD/KG/CF
JPN PD/PUD
C.TIGER

08/12

13.20

13/15

12.80

16/20

12.40

21/25

11.70

26/30

10.80

Tôm đánh
bắt

9.72

31/40

09.40

8.46

41/50

08.50

7.65

51/60

07.30

6.57

61/70

06.50

5.85

71/90

05.70

5.13

PHÂN LOẠI

Tôm đánh bắt

 – Tiện ích pháp lý

91/120

05.15

Tối đa 15 %

4.64

>20 %

100/200

04.75

Tối thiểu 25
%

4.28

200/300

03.75

Khoảng 30 %

3.38

30 %

300/500

02.70

Khoảng 30 %

2.43

>50 %

BROKEN

2.25

PD
4.25200/300

4.25

2.03

- Những mức giá trên đây là giá của tôm (sản phẩm loại 1) hiệu Ngôi sao Minh Hải
- Giá của tôm (sản phẩm loại 1) hiệu SEAPRIMEXCO thấp hơn 0,05 USD mỗi ký
so với những mức giá kể trên.
- Giá của tôm (sản phẩm loại 2) thấp hơn tôm loại 1 10%.
B/ SỐ LƯỢNG:
- Loại PD 8/12  71/90 Factory 89 - đánh bắt tự nhiên
- Loại PUD W/P: 42  63 tấn bao gồm:
- Factory 89 khoảng 21  42 tấn
- Factory 69- 97- 23- 65- 61: khoảng 21 tấn
- Loại PD...
www.luattructuyen.net – Tiện ích pháp lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN
Số:...
Hôm nay, ngày.............................. tại....................................., chúng tôi gồm:
Người
bán:.........................................................................................................................
Địa
chỉ:...............................................................................................................................
Điện thoại:............................ Telex:...................................
Fax:........................................
Người đại
diện:...................................................................................................................
Người
mua:........................................................................................................................
Địa
chỉ:...............................................................................................................................
Điện thoại:............................ Telex:...................................
Fax:........................................
Người đại
diện:...................................................................................................................
Cả 2 bên đã bàn và thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán cho đợt giao hàng vào
tháng....... mặt hàng tôm đông lạnh với những điều kiện và điều khoản sau:
A/ CHI TIẾT VỀ LOẠI HÀNG - GIÁ CẢ VÀ CÁCH PHÂN LOẠI
KÍCH CỠ USD/KG/CF
JPN PD/PUD
W/P
PHÂN LOẠI USD/KG/CF
JPN PD/PUD
C.TIGER
PHÂN LOẠI
08/12 13.20
13/15 12.80
16/20 12.40
21/25 11.70
26/30 10.80 Tôm đánh
bắt
9.72
31/40 09.40 8.46
41/50 08.50 7.65 Tôm đánh bắt
51/60 07.30 6.57
61/70 06.50 5.85
71/90 05.70 5.13
hợp đồng xuất khẩu thủy sản - Trang 2
hợp đồng xuất khẩu thủy sản - Người đăng: sweetnovember288@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hợp đồng xuất khẩu thủy sản 9 10 236