Ktl-icon-tai-lieu

Hợp nhất các công ty cổ phần.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
(Của ……………………………………………………………………….)
STT
Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ kai đăng ký thuế
Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: …………………………………
Tỉnh/Thành phố ……………………………………………………………………………..
1
Quận/Huyện …………………………………………………………………………………
Điện thoại ………………………….. Fax: …………………………………………………
Email ………………………………………………….
2 Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …………/…………./………………….
Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)
Hạch toán độc lập
3
Hạch toán phụ thuộc

4
5
6
7

8

Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương
lịch)
Áp dụng từ ngày ……………………… đến ngày ……………………………………….
Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)
Đăng ký xuất khẩu (Có/không): ………………………………………………………….
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)
…………………………………………………………………………………………………..
Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
Tên đơn vị chủ quản: ………………………………………………………………………
Địa chỉ trị sở chính: …………………………………………………………………………
Tỉnh/Thành phố: ………………………… Quận/Huyện: …………………………………
Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………….
Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)
Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Tài nguyên

9

Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)
Có đơn vị thành viên

10

Có văn phòng đại diện, đơn vị sự
nghiệp trực thuộc
Có đơn vị trực thuộc
Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu
phụ nước ngoài

Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X)
Sáp nhập doanh nghiệp
11

Hợp nhất doanh nghiệp
Tách doanh nghiệp
Chia doanh nghiệp

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:
- Mục lục ngân sách: cấp: …… chương …….. loại: ……….. khoản: …………………….
- Mã ngành nghề kinh doanh chính:
- Phương pháp tính thuế GTGT:
khấu trừ
trực tiếp trên GTGT
trực tiếp trên doanh số
khoán
không phải nộp thuế GTGT
- Chi tiết mã loại hình kinh tế:
- Nơi đăng ký nộp thuế:
- Khu vực kinh tế:
Kinh tế nhà nước
kinh tế có vốn ĐTNN
kinh tế tập thể
Kinh tế cá thể
kinh tế tư nhân
Ngày kiểm tra tờ khai: …./…../…..
Người kiểm tra
(ký, ghi rõ họ tên)

...
Mẫu Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
(Của ……………………………………………………………………….)
STT Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ kai đăng ký thuế
1
Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: …………………………………
Tỉnh/Thành phố ……………………………………………………………………………..
Quận/Huyện …………………………………………………………………………………
Điện thoại ………………………….. Fax: …………………………………………………
Email ………………………………………………….
2 Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …………/…………./………………….
3
Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
4
Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương
lịch)
Áp dụng từ ngày ……………………… đến ngày ……………………………………….
5 Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)
6 Đăng ký xuất khẩu (Có/không): ………………………………………………………….
7
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)
…………………………………………………………………………………………………..
8
Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
Tên đơn vị chủ quản: ………………………………………………………………………
Địa chỉ trị sở chính: …………………………………………………………………………
Tỉnh/Thành phố: ………………………… Quận/Huyện: …………………………………
Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………….
9
Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)
Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
10
Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)
Có đơn vị thành viên
Có văn phòng đại diện, đơn vị sự
nghiệp trực thuộc
Có đơn vị trực thuộc
Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu
phụ nước ngoài
Hợp nhất các công ty cổ phần. - Trang 2
Hợp nhất các công ty cổ phần. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp nhất các công ty cổ phần. 9 10 86