Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cách trình bày đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY
ĐỒ ÁN CƠ SỞ, ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀ NH
VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. BỐ CỤC
Số chương của mỗi đồ án cơ sở , đồ án chuyên ngành và đồ án tố t nghiê ̣p
(LVTN) - gọi chung là luận văn, thông thường bao gồm những phần và trang sau:
-

Trang bìa (mẫu Trang bìa)

-

Nhiệm vụ đồ án (mẫu BM05/QT04/ĐT)

-

Lời cảm ơn (ĐATN)

-

Tóm tắt đồ án (ĐATN)

-

Mục lục (mẫu 3)

-

Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt. (ĐATN)

-

Nội dung chính

-

Tài liệu tham khảo

-

Phụ lục

1.1 TRANG BÌ A
Ghi rõ ĐỒ ÁN CƠ SỞ, ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH hoặc ĐỒ ÁN TỐT
NGHIỆP (xem biểu mẫu Trang bìa)

1.2 NHIỆM VỤ ĐỒ Á N : Theo Biểu mẫu BM05/QT04/ĐT
1.3 LỜI CẢM ƠN: Do người viế t quyế t đinh
̣
1.4 TÓM TẮT ĐỒ ÁN: Chỉ dùng cho đồ án tố t nghiê ̣p
1.5 MỤC LỤC: Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ mức thứ 3. Chỉ có tiêu đề
của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm.Đầu đề các chương viết hoa, các
chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,…

1.6 DANH SÁ CH BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ: Chỉ dùng cho đồ án tố t nghiê ̣p
1.7 NỘ I DUNG CHÍ NH:

2
Tên các chương và nội dung các chương đó do giáo viên hướng dẫn và sinh viên
thực hiện quyết định. Thông thường bao gồm các chương:
-

Chƣơng 1: Tổng quan: Nêu tóm tắt những lý thuyết, nghiên cứu trước đây
có liên quan đến lĩnh vực quan tâm và đề tài, chú ý nêu rõ những tài liệu,
thông tin tham khảo được trình bày trong phần này Phần này thường dài từ
5-7 trang đố i với đồ án cơ sở và chuyên ngành , 7-10 trang đố i với đồ án tố t
nghiê ̣p
o Nhiệm vụ đồ án: phần này nêu tính cấp thiết và lý do hình thành đề
tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng,
phạm vi giới hạn. Phần này thường dài từ 1-2 trang.
o Cấu trúc đồ án: Phần này trình bày cấu trúc của đồ án gồm các
chương và tóm tắt từng chương. Phần này thường dài từ 1-2 trang.

-

Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết: Các khái niệm và phương pháp giải quyết vấn
đề của tác giả bao gồ m mô tả các công nghê ̣ , hê ̣ thố ng, các ràng buộc hoặc
các giải pháp mới , những mô hình toán, lý giải xây dựng mô hình, ... Phần
này thường dài từ 15-30 trang đố i với đồ án cơ sở và chuyên ngành , 25-50
trang đố i với đồ án tố t nghiê ̣p

-

Chƣơng 3: Kết quả thƣ̣c nghiê ̣m: Kết quả khi giải quyết vấn đề của tác giả,
phân tích và những nhận xét, phân tích về kết quả này Phần này thường dài
từ 2-7 trang đố i với đồ án cơ sở và chuyên ngành, 10-15 trang đố i với đồ án
tố...
1
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY
Đ N CƠ SƠ
̉
, Đ N CHUYÊN NGA
̀
NH
VÀ Đ N
́
T NGH
̣
P
1. BỐ CỤC


, 
 

 

(LVTN) - , trang sau:
- Trang bìa (
Trang bìa)
-  (
)
-  (TN)
-  (TN)
-  (
3)
-  (TN)
- 
- 
- 
1.1 TRANG BI
̀
A

 
,  CHUYÊN NG  

(xem )
1.2 NHIÊ
̣
M VU
̣
ĐÔ
̀
A
́
N: Theo 
1.3
̀
I CA
̉
M ƠN: 


1.4 TM TT Đ N: 
1.5 MC LC:  


1.6 DANH SA
́
CH BA
̉
NG BIÊ
̉
U, HNH V: 
1.7
̣
I DUNG CHI
́
NH:
Hướng dẫn cách trình bày đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cách trình bày đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn cách trình bày đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp 9 10 900