Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đánh giá kiểm định trường cao đẳng nghề

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ceNG HoAxA Her cr$ NGHiA vrET NAM
DQc l$p - Ty do - H4nh phric

BO LAO.DO.NG - THUONGBINH

VAxAHOI
rONc cuc oavxcnE
sor/ecrlrcoN-KDcr

HdN\i, ngAy,/2 thdng J

ndm 2013

V/v hu6ng d6n c6c D.pan ki6m dinh ch6t
luqng trudng trung c6p nghO, trudng cao
,l
-:
oang ngne nam lu I J

Kinh gti: C6c Dodn ki6m dinh ch6t luqng trulng trung c6p ngh€, trudng cao ding
ngh6 ndm 2013

T6ng cqc DAy ngh€ huong ddn d6nh gia c6c chi s5, ciich tinh di6m cia ti6u
chuan ki€m dinh ch6t hgng truong trung c6p nghd, truong cao ddng ngh6 (c6c chi s6,
cric ti6u chuan ki6m <tinh ch6t lugng dugc quy dinh t4i Quy6t dinh sd 01/2008/QDBIiDTB)GI rgiry 171011200p ciu BQ L.ao dQng-Thuong binh vd Xd hQi quy dioh h9
th6ng ti€u chi, ti6u chudn ki6m dinh ch6t luong truong trung c6p ngh6, Quy6t dinh s6
02/2008/QD-BLETB)GI ngiry 1710112008 cria BQ Lao dQng-Thuone binh vd Xd hQi
quy dinh hQ th6ng ti6u chi, ti€u chudn ki6m dinh ch6t luong tru&ng cao ding nghC)
nhu sau:
- VA danh giitcdc cttts5: viQc d6nhgi6.c6c chi s6 ki6m dinh chAt lugng cEn cir
.. ).
vdo c6c thdng tin cdn c6 d6 ddnh gi6, phucmg ph6p ddnh giit vit cdc quy dinh hi-6n
hdnh theo "Hudng dan d6nh gi6 cic chi s5 ki6m dinh ch6t luqng truong trung cAp
nghd", "Hu6ng d6n d6nh gi6 c6c chi s5 U6m dinh ch6t lugng trudng cao dhng nghA;'
kdm theo c6ng vdn.

- V6 crich tinh di6m cria ti6u chuAn:
+ Ei6m ddnh gi6 cho m6i ti6u chuAn
dugc

h 2 di6m khi

c6 3 chi s5 cria ti6u chuAn

drffi gi6"dqf'.

+ Di6m d6nh gi6 cho m5i ti6u chuAn
dugc d6nh gi6"dqt'.
. + Di6m d6nh gi6 cho m5i ti6u chuAn
chi s6 ndo dugc d6nh gi6"d4t'.

h

1 di6m

khi c6 2 chi s5 cta ti0u

chuAn

h 0 di6m khi c6 1 chi s5 ho4c kh6ng c6

Jroqg qu6 trinh t6 chric thgc hiQn, n6u c6 gi vu6ng mic dd nghi phnn 6nh kip
thdi vd T0ng cgc Dpy ngh6 (VU KiCm dinh ch6t lugng dpy ngtr?;, aia chi 37B
Binh Khi6m, Hd NOi; diQn thoqi: 04.3974634s d6 dusc huoirg dan, gi6i

IryZgl
UUVCT-/.

.r^
UY:--

Nai nhQn:
- Nhu tr6n;

-

T6ng cuc trudng (d6 b/c);
Cric trudns TCN. CDN duoc ki6m dinh
ndm 2013 (dC biet);
Luu: VT, KDCL.

KT. TONG CUC TRIIONG
G CUC

TRIIdNG

4(t*-1ffi:"30

j(,(vffi
';-!>+"

t' 2-*-'

*ni;; +*7
Nghi6m Trgng Quf

...
BO LAO.DO.NG
-
THUONGBINH
VAxAHOI
rONc cuc oavxcnE
sor/ecrlrcoN-KDcr
V/v
hu6ng
d6n c6c D.pan
ki6m dinh
ch6t
luqng trudng trung c6p nghO, trudng cao
-:
,l
-
oang ngne nam lu I J
ceNG HoAxA Her
cr$ NGHiA vrET NAM
DQc l$p
-
Ty
do
-
H4nh
phric
HdN\i,
ngAy,/2 thdng
J
ndm
2013
ngh6
ndm 2013
Kinh
gti:
C6c Dodn ki6m dinh ch6t luqng trulng trung
c6p
ngh€, trudng
cao ding
T6ng
cqc
DAy ngh€ huong ddn d6nh
gia
c6c
chi s5, ciich tinh di6m cia ti6u
chuan ki€m dinh ch6t
hgng
truong trung c6p nghd,
truong cao ddng
ngh6
(c6c
chi
s6,
cric ti6u
chuan
ki6m
<tinh
ch6t
lugng dugc
quy
dinh t4i
Quy6t
dinh sd 01/2008/QD-
BIiDTB)GI rgiry
171011200p ciu BQ
L.ao
dQng-Thuong
binh vd Xd hQi
quy
dioh h9
th6ng ti€u chi, ti6u chudn ki6m dinh
ch6t
luong
truong trung c6p
ngh6,
Quy6t
dinh s6
02/2008/QD-BLETB)GI ngiry 1710112008 cria BQ
Lao dQng-Thuone
binh vd Xd hQi
quy
dinh hQ th6ng ti6u chi, ti€u chudn ki6m dinh ch6t
luong tru&ng cao ding nghC)
nhu sau:
-
VA danh
giitcdc
cttts5:
viQc d6nhgi6.c6c chi s6
ki6m dinh chAt lugng cEn cir
.. ).
vdo c6c thdng tin cdn c6 d6 ddnh
gi6, phucmg ph6p
ddnh
giit
vit cdc
quy
dinh hi-6n
hdnh theo
"Hudng
dan d6nh
gi6
cic chi
s5
ki6m dinh
ch6t luqng truong trung cAp
nghd",
"Hu6ng
d6n d6nh
gi6
c6c chi s5 U6m dinh ch6t
lugng trudng
cao
dhng
nghA;'
kdm theo c6ng vdn.
- V6 crich tinh
di6m
cria
ti6u chuAn:
+
Ei6m
ddnh
gi6
cho m6i ti6u chuAn h 2 di6m
khi c6 3 chi
s5 cria ti6u chuAn
dugc drffi
gi6"dqf'.
+
Di6m d6nh
gi6
cho m5i ti6u chuAn h 1 di6m
khi c6 2
chi s5 cta
ti0u chuAn
dugc d6nh
gi6"dqt'.
.
+
Di6m d6nh
gi6
cho m5i ti6u chuAn h 0 di6m
khi c6
1 chi s5 ho4c kh6ng c6
chi s6 ndo dugc d6nh
gi6"d4t'.
Jroqg
qu6
trinh t6 chric thgc hiQn, n6u c6
gi
vu6ng
mic dd nghi
phnn
6nh kip
thdi
vd T0ng cgc Dpy ngh6
(VU
KiCm dinh
ch6t lugng
dpy ngtr?;,
aia chi 37B
IryZgl
Binh
Khi6m, Hd NOi; diQn thoqi:
04.3974634s
d6 dusc
huoirg dan,
gi6i
UUVCT-/.
^
.r-
UY:--
Nai nhQn:
-
Nhu tr6n;
-
T6ng cuc
trudng
(d6
b/c);
-
Cric trudns TCN. CDN duoc ki6m dinh
ndm 2013
(dC
biet);
- Luu: VT, KDCL.
KT. TONG
CUC TRIIONG
G
CUC
TRIIdNG
4(t*-1ffi:"30
j(,(vffi
';-!>+"
t'
2-*-'
*ni;; +*7
Nghi6m
Trgng
Quf
Hướng dẫn đánh giá kiểm định trường cao đẳng nghề - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hướng dẫn đánh giá kiểm định trường cao đẳng nghề 9 10 864