Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi hungnk-auto-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 748 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. Đồ án tốt nghiệp
1.1 Nhiệm vụ của Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) là nhiệm vụ khoa học kỹ thuật đầu tiên do người học tự thực
hiện với sự giúp đỡ của cán bộ giảng dạy, gọi là người hướng dẫn (NHD). Mục tiêu của
ĐATN là để người học áp dụng những kiến thức trong suốt chương trình đào tạo để giải
quyết một vấn đề thực tiễn. ĐATN được hoàn thành dưới dạng một tài liệu KHKT và được
bảo vệ trước một hội đồng chấm ĐATN.
Những sinh viên năm cuối, năm thứ năm đối với trình độ kỹ sư, năm thứ tư đối với cử
nhân và năm thứ ba đối với cử nhân công nghệ (tương đương trình độ cao đẳng), nếu hoàn
thành nhiệm vụ học tập thể hiện qua số lượng tín chỉ đã tích lũy sẽ được công nhận đủ tư
cách nhận đồ án tốt nghiệp. Là một nhiệm vụ cuối cùng của quá trình học tập nhưng lại là
lần đầu tiên phải làm một công việc tương đối lớn, ĐATN là một nhiệm vụ khó đối với phần
lớn sinh viên. Tuy là một nhiệm vụ khó nhưng không phải là không thể hoàn thành được,
dẫn chứng là hầu hết sinh viên đều hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy nhiên bắt tay vào công
việc này như thế nào và thực hiện ra sao, nếu hiểu được những yêu cầu cơ bản của một đồ
án tốt nghiệp thì nhiệm vụ này sẽ dễ dàng với sinh viên hơn nhiều.
Ở đây cần giải thích thế nào là một vấn đề thực tiễn và thế nào là một nhiệm vụ khoa
học kỹ thuật. Vấn đề thực tiễn là vấn đề do thực tế đòi hỏi, nảy sinh do phải làm mới, do
muốn cải tiến, cải tạo một hệ thống cũ để có được những đặc tính mới như mong muốn, do
muốn khai thác hết tính năng tác dụng của những phần tử mới hay những phương pháp
mới. Nhiệm vụ khoa học kỹ thuật là cần chứng tỏ rằng các tính toán hay sự sắp đặt hay
phương pháp áp dụng sẽ đảm bảo rằng nhiệm vụ thực tiễn sẽ được giải quyết hay được
giải quyết ở một mức độ nào đó.
1.2 Người hướng dẫn
Là một nhiệm vụ do người học tự thực hiện với sự giúp đỡ của cán bộ giảng dạy phải
được hiểu rằng người học được giúp đỡ từ lúc phát hiện vấn đề và trong suốt quá trình giải
quyết vấn đề.
Vai trò của người hướng dẫn là giúp người học xác định vấn đề có xứng đáng với tầm
cỡ của một ĐATN hay không, các phương pháp được áp dụng có phù hợp không và kết
quả của quá trình giải quyết vấn đề có đúng đắn không.
Ngoài ra người hướng dẫn có vai trò đặc biệt quan trọng trong thẩm định tài liệu KHKT
mà sinh viên hoàn thành có đảm bảo tính nghiêm túc của một tài liệu kỹ thuật, tính đúng đắn
về khoa học, không bị sao chép, giả dối hay lặp lại. Nếu đạt yêu cầu NHD mới cho phép
sinh viên bảo vệ công trình của ...
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. Đồ án tốt nghiệp
1.1 Nhiệm vụ của Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) nhiệm vụ khoa học kỹ thuật đầu tiên do người học tự thực
hiện với sự giúp đỡ của cán bộ giảng dạy, gọi người hướng dẫn (NHD). Mục tiêu của
ĐATN đ người học áp dụng những kiến thức trong suốt chương trình đào tạo để giải
quyết một vấn đthực tiễn. ĐATN được hoàn thành dưới dạng một tài liệu KHKT được
bảo vệ trước một hội đồng chấm ĐATN.
Những sinh viên năm cuối, năm thứm đối với trình độ kỹ sư, năm thứ đối với cử
nhân và năm thứ ba đối với cử nhân công nghệ (tương đương trình độ cao đẳng), nếu hoàn
thành nhiệm vụ học tập thể hiện qua số lượng tín chỉ đã tích lũy sẽ được ng nhận đủ
cách nhận đ án tốt nghiệp. một nhiệm vụ cuối cùng của quá trình học tập nhưng lại
lần đầu tiên phải làm một ng việc tương đối lớn, ĐATNmột nhiệm vụ khó đối với phần
lớn sinh viên. Tuy một nhiệm vụ khó nhưng không phải không thể hoàn thành được,
dẫn chứng hầu hết sinh viên đều hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy nhiên bắt tay vào công
việc này như thế nào và thực hiện ra sao, nếu hiểu được những yêu cầu cơ bản của một đồ
án tốt nghiệp thì nhiệm vụ này sẽ dễ dàng với sinh viên hơn nhiều.
đây cần giải thích thế nào là một vấn đề thực tiễn thế nào là một nhiệm vụ khoa
học kỹ thuật. Vấn đề thực tiễn vấn đề do thực tế đòi hỏi, nảy sinh do phải làm mới, do
muốn cải tiến, cải tạo một hệ thống cũ để có được những đặc tính mới như mong muốn, do
muốn khai thác hết tính năng tác dụng của những phần tử mới hay những phương pháp
mới. Nhiệm vụ khoa học kỹ thuật cần chứng tỏ rằng các tính toán hay sự sắp đặt hay
phương pháp áp dụng sẽ đảm bảo rằng nhiệm vụ thực tiễn sẽ được giải quyết hay được
giải quyết ở một mức độ nào đó.
1.2 Người hướng dẫn
một nhiệm vụ do người học tự thực hiện với sự giúp đỡ của cán bộ giảng dạy phải
được hiểu rằng người học được giúp đỡ từ lúc phát hiện vấn đề và trong suốt quá trình giải
quyết vấn đề.
Vai trò của người hướng dẫn là giúp người học xác định vấn đề có xứng đáng với tầm
cỡ của một ĐATN hay không, các phương pháp được áp dụng phù hợp không kết
quả của quá trình giải quyết vấn đề có đúng đắn không.
Ngoài ra người hướng dẫn có vai trò đặc biệt quan trọng trong thẩm định tài liệu KHKT
mà sinh viên hoàn thành có đảm bảo tính nghiêm túc của một tài liệu kỹ thuật, tính đúng đắn
về khoa học, không bị sao chép, giả dối hay lặp lại. Nếu đạt yêu cầu NHD mới cho phép
sinh viên bảo vệ công trình của mình trước hội đồng chấm ĐATN. Như vậy cả người học lẫn
NHD phải chịu trách nhiệm về tính khách quan khoa học, tính nghiêm túc kỹ thuật của
ĐATN. NHD phải đưa ra một bản nhận xét về quá trình thực hiện đồ án cũng như chất
lượng bản đồ án của sinh viên, trong đó ghi rõ có cho phép sinh viên bảo vệ hay không.
1.3 Người duyệt phản biện đồ án
Trước khi đưa ra bảo vệ ĐATN sẽ được một người duyệt phản biện. Người duyệt sẽ
chỉ dựa vào văn bản là ĐATN để đánh giá tính khoa học, tính nghiêm túc giá tr của đồ
án. Người duyệt cũng quyền cho phép đồ án được đưa ra bảo vệ hay không như
vậy người duyệt cũng chịu trách nhiệm về đồ án này. Tuy nhiên trách nhiệm của người
duyệt ch dựa trên văn bản quyển đán không chịu trách nhiệm về quá trình làm đồ
án. Người duyệt ng cung cấp một bản nhận t về quyển đồ án, trong đó ghi cho
phép bảo vệ hay không. Nếu người duyệt không cho phép bảo vệ t không cần bản nhận
xét vì sinh viên sẽ không được phép bảo vệ trước hội đồng.
1
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp - Người đăng: hungnk-auto-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp 9 10 320