Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ghi chép nhật ký

Được đăng lên bởi thanh8997
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG NHẬT KÝ THI CÔNG HÀNG NGÀY
Công trình

: Đường Cha Ly – Cuôi

Địa điểm xây dựng : xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Hạng mục

: Khảo sát địa hình, địa chất

Ngày ...... tháng ...... năm 2011

Ngày thi công thứ………

1. Thời tiết (ghi cụ thể diễn biến tình hình thời tiết trong ngày):
Sáng...........................................................................Chiều..........................................................

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực:
2.2. Thiết bị:
3. Công việc thực hiện trong ngày
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. Tình hình công tác vệ sinh môi trường:........................................................................

Đánh giá: Tốt
Bình thường
Kém
5. Tình hình công tác an toàn lao động…...........................................................................
Đánh giá: Tốt
Bình thường
Kém
6. Tình hình khác:………………..................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. Nhận xét và yêu cầu của cán bộ tư vấn giám sát thi công...
NỘI DUNG NHẬT KÝ THI CÔNG HÀNG NGÀY
Công trình : Đường Cha Ly – Cuôi
Địa điểm xây dựng : xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Hạng mục : Khảo sát địa hình, địa chất
Ngày ...... tháng ...... năm 2011 Ngày thi công thứ………
1. Thời tiết (ghi cụ thể diễn biến tình hình thời tiết trong ngày):
Sáng...........................................................................Chiều..........................................................
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực:
2.2. Thiết bị:
3. Công việc thực hiện trong ngày
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. Tình hình công tác vệ sinh môi trường:........................................................................
Đánh giá: Tốt Bình thường Kém
5. Tình hình công tác an toàn lao động…...........................................................................
Đánh giá: Tốt Bình thường Kém
6. Tình hình khác:………………..................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. Nhận xét và yêu cầu của cán bộ tư vấn giám sát thi công:................................
...................................................................................................................................................................
8. Ý kiến tiếp thu của nhà thầu:…........................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Đ.D Đơn vị tư vấn giám sát
( ký, ghi rõ họ tên)
Người phụ trách
Kỹ thuật thi công trực tiếp
( ký, ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn ghi chép nhật ký - Người đăng: thanh8997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hướng dẫn ghi chép nhật ký 9 10 564