Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn kê khai biểu mẫu

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 7619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hưỡng dẫn kê khai biểu mẫu míi
+ Đối với đơn vị đăng ký tham gia BHXH lần đầu thì làm:
-

-

Mẫu C1A - BHHN 03 Bản đăng ký tham gia BHXH.
03 Bản đăng ký tham gia BHYT.
Mẫu 02A-TBH, 03 Danh sách LĐ và quỹ lương trích nộp BHXH
Mẫu 03A-TBH 03 Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
Kèm theo foto công chứng Quyết định ( giấy phép đầu tư hoặc giấy phép
hoạt động) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. HĐLĐ, Giấy khám sức
khoẻ có dấu tròn của trung tâm Ytế quận, huyện trở lên và chỉ có giá trị trong
vòng 6 tháng kể từ thời điểm BHXH kiểm tra, foto CMT nhân dân

+ Đối với đơn vị có LĐ tăng mới tham gia BHXH thì làm
- 03 Bản đăng ký tham gia BHYT
- Mẫu 02A-TBH, 03 Danh sách LĐ và quỹ lương trích nộp BHXH
- Mẫu 03A-TBH 02 Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
- K èm theo HĐLĐ, Giấy khám sức khoẻ có dấu tròn của trung tâm Ytế quận,
huyện trở lên và chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm BHXH
kiểm tra, foto CMT nhân dân
-

+ Đối với đơn vị có LĐ giảm tham gia BHXH thì làm
- Mẫu 02A-TBH, 03 Danh sách LĐ và quỹ lương trích nộp BHXH .
- Mẫu 03A-TBH 02 Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH.
- Kèm theo quyết định giảm LĐ hoặc Quyết định CDHD
- Mẫu C2A-BH 03 Biên bản báo giảm và thu hồi thẻ KCB.
- Mẫu phiếu đề nghị xác nhận thời gian tham gia BHXH Kèm theo Sổ BHXH
cập nhật thời gian đóng BHXH đến trước thánh báo giảm.

+ Đối với đơn vị có Biến động tăng, giảm Qũy lương mới tham gia
BHXH thì làm
- Mẫu 03A-TBH, 02 Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH.
Kèm theo quyết định Tăng lương hoặc giảm lương hoặc các quyết định khác

...
Hưỡng dn kê khai biu mu míi
+ Đối với đơn vị đăng ký tham gia BHXH lần đầu thì làm:
- Mẫu C1A - BHHN 03 Bản đăng ký tham gia BHXH.
- 03 Bản đăng ký tham gia BHYT.
- Mẫu 02A-TBH, 03 Danh sách LĐ và quỹ lương trích nộp BHXH
- Mẫu 03A-TBH 03 Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
- Kèm theo foto công chứng Quyết định ( giấy phép đầu hoặc giấy phép
hoạt động) do quan nhà nước có thẩm quyền cấp. HĐLĐ, Giấy khám sức
khoẻ có dấu tròn của trung tâm Ytế quận, huyện trở lên và chỉ có giá trị trong
vòng 6 tháng kể từ thời điểm BHXH kiểm tra, foto CMT nhân dân
-
+ Đối với đơn vị có LĐ tăng mới tham gia BHXH thì làm
- 03 Bản đăng ký tham gia BHYT
- Mẫu 02A-TBH, 03 Danh sách LĐ và quỹ lương trích nộp BHXH
- Mẫu 03A-TBH 02 Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
- K èm theo HĐLĐ, Giấy khám sức khoẻ có dấu tròn của trung tâm Ytế quận,
huyện trở lên chỉ giá trị trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm BHXH
kiểm tra, foto CMT nhân dân
-
+ Đối với đơn vị có LĐ giảm tham gia BHXH thì làm
- Mẫu 02A-TBH, 03 Danh sách LĐ và quỹ lương trích nộp BHXH .
- Mẫu 03A-TBH 02 Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH.
- Kèm theo quyết định giảm LĐ hoặc Quyết định CDHD
- Mẫu C2A-BH 03 Biên bản báo giảm và thu hồi thẻ KCB.
- Mẫu phiếu đề nghị xác nhận thời gian tham gia BHXH Kèm theo Sổ BHXH
cập nhật thời gian đóng BHXH đến trước thánh báo giảm.
+ Đối với đơn vị có Biến động tăng, giảm Qũy lương mới tham gia
BHXH thì làm
- Mẫu 03A-TBH, 02 Danh sách lao động quỹ tiền lương trích nộp BHXH.
Kèm theo quyết định Tăng lương hoặc giảm lương hoặc các quyết định khác
Hướng dẫn kê khai biểu mẫu - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hướng dẫn kê khai biểu mẫu 9 10 884